På sensommeren skal hele Driva behandles med klor, fra Snøvassmelan og til utløpet.

– Vi er svært spent, og gleder oss til å gjennomføre forsøket, sier forskningsleder Anders Gjørwad Hagen.

I august kommer Anders Gjørwad Hagen og et team på rundt 15 personer til Sunndal. De har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å gjennomføre et fullskala forsøk med klorbehandling av Driva. Det forberedende arbeidet starter 4. august, og den 16. august skrus pumpene på. Da vil en blanding av klor og salmiakksalt fra flere doseringspunkter strømme ut i elva. Behandlingen skjer i en periode på mellom 10 og 14 dager.

Formålet er å finne ut av om klor virkelig er en god metode for å ta knekken på lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Samarbeidsprosjekt

– Det er svært gledelig at forsøksprosjektet nå er fullfinansiert. Forsøkene som ble gjort i fjor er meget oppløftende. Fisken ser ikke ut til å ta skade og lakseparasitten forsvinner, sier Ole Kristian Løvik som er leder i Sunndal jeger og fiskerforening.

Sunndal Jeger og Fiskerforening og Molde jeger og fiskerforening skal hjelpe til under gjennomføringen av prosjektet, primært med å ta vannprøver. En viktig mål er å finne fram til den optimale blandingsmengden av klor i elvevatnet.

Miljødirektoratet står som oppdragsgiver, og prosjektet er et samarbeid mellom Norsk institutt for naturforskning (NINA), Veterinærinstituttet og Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

– Generalprøve

– Du kan godt si dette er en generalprøve på framtidig behandlingen av Driva for å bli kvitt lakseparasitten. I fjor gjorde vi et forsøk med klor i elva der vi hadde tre doseringspunkter i selve elva, inkludert ett i Driva kraftverk. I tillegg hadde vi fire doseringspunkter i sidebekkene. I år skal vi oppskalere til sju doseringspunkter, slik at hele elva behandles med klor helt til utløpet. I tillegg skal det behandles i 85 punkter i sidebekker, slik at en betydelig del av de perifere bekkene også blir behandlet med klor, sier Gjørwad Hagen.

Millioner til unikt prosjekt

Miljødirektoratet har nå bevilget penger til den forestående utprøvingen av klorbehandling i Driva. Behandlingen er estimert til å koste om lag 16 millioner kroner.

Det er et pionerprosjekt. Så vidt forsknings- og prosjektleder Gjørwad Hagen vet, har det på verdensbasis aldri vært gjennomført lignende utprøving av klor i vassdrag.

– I år får vi testet hele logistikken i full skala, og se at alle doseringssystemer fungerer etter hensikten og gir de resultatene vi ønsker.

– Målet er på ingen måte å utrydde parasitten i denne omgang, siden enkelte vannforekomster ikke vil bli behandlet. Vi forventer likevel en betydelig reduksjon av parasittforekomsten i elva som følge av forsøket. En slik reduksjon vil i så fall også være en bekreftelse på at testbehandlingen virker som forventet.

I en ungfiskundersøkelse gjort av NINA i Driva-vassdraget i 2020, rapporteres det: «På de fire stasjonene fra og med sperra ned til Brooklyn bridge ble det fanget 24 lakseunger, hvorav hovedandelen (90 prosent) var ett og toåringer. Det ble kun funnet én G. salaris på én av disse laksungene, og den lave forekomsten kan trolig tilskrives klorforsøket tidligere på høsten.»

Klor som i drikkevatn

Det skal i løpet drøye ti dager brukes opptil 33 tonn med klorblanding som tynnes ut, før det pumpes ut i elva. Om det høres mye ut, så vil det i den øverste delen av elva, ved fiskesperra, ikke være kraftigere blandingsforhold, enn klorinnholdet i Oslos drikkevatn.

– Klor reagerer med organisk materiale og vil tynnes ut i vannet. Det må derfor tilføres mer på flere punkter nedover elva. De tidligere testene med utprøving av klor i Driva, har vist gode resultater. Det dreper lakseparasitten, mens fisken med riktig dosering tåler behandlingen godt, sier Gjørwad Hagen.

Fiskesperra ved Snøvassmelan gjør det er mulig å avgrense området i Driva som trenger kjemisk behandling. Etter planen skal det blant annet monteres doseringsutstyr for klor på Fale bru, Elverhøy bru og på Kiklingbrekkbrua. Det tekniske utstyret blir det holdt oppsyn med, og skal fjernes så snart sommerens behandling er gjennomført.

Mulig behandling i 2022–2023

Dersom generalprøven er vellykket, er det mulig den endelige behandlingen mot lakseparasitten vil skje i 2022–2023.

Det er ennå ikke bestemt hva som blir valgt som den endelige behandlingen mot lakseparasitten i Driva. Bruk av rotenon og aluminium i elva, er alternative behandlingsformer. Mest sannsynlig blir det valgt en kombinasjon. Klor krever en viss vanngjennomstrømming, mens det i stille kulper er mer hensiktsmessig å bruke rotenon.