Gå til sidens hovedinnhold

Andre kvartal 2020: Positivt resultat for Hydro Sunndal, men bekymringsfull utvikling

Onsdag presenterte Hydro Sunndal et overskudd før renter og skatt på 171 millioner kroner i andre kvartal.

Det opplyser konsernet i en pressemelding.

Fabrikksjef ved HydroSunndal, Roar Ørsund, ser tilbake på et markedsmessig krevende kvartal, der myeav produksjonen har blitt levert som standard ingot i stedet for støperiprodukter– dette som et svar på utfordringen med svekket marked for støperiprodukter.

- COVID-19 pandemienmerkes godt i form av fall i etterspørsel, men driften av anlegget har værtsvært god. De driftsmessige resultatene som er oppnådd har i stor grad bidratttil det positive resultatet. Dette kommer av høy kompetanse blant ansatte og envilje til å stadig søke nye forbedringer, sier Ørsund.

Et bevis på Hydro Sunndalskontinuerlige arbeid med forbedringer og kvalitet er Hydros internePerformance-pris som nylig gikk til Karbon-enheten på Hydro Sunndal. Denne tildelesen enhet som har oppnådd enestående resultater og forbedringer kommersielt,økonomisk og operasjonelt, og her har Karbon-enheten ved Hydro Sunndal vist segbest i klassen.

På sikkerhetssidenskulle Ørsund gjerne sett et skadefritt kvartal.

- Vi har hatt tre skadermed medisinsk behandling, og én fraværsskade på innleid personell. Det erselvsagt for mye og vårt fokus fortsetter å være at samtlige ansatte har enskadefri og trygg arbeidsplass, sier han.

- Utviklingen ersvært bekymringsfull

Pandemien har ført tilbrått fall i etterspørselen av aluminium fra de norske verkene. I tillegg harStatnett besluttet å ytterligere øke nett-tariffen for kraftforedlendeindustri, som fra 2022 vil gi en ekstraregning til Hydros aluminiumverk i Norgepå mer enn 250 millioner kroner i året sammenlignet med modellen i 2015-2018.Samtidig er EU i ferd med å vedta nytt rammeverk for CO2-kompensasjon for2021-2030, som årlig kan gi de norske verkene økte kostnader i milliardklassendersom Norge blir definert som en egen kraftregion.

- Kombinasjonenpandemi og negative rammevilkår som økt nettleie og mulig bortfall avCO2-kompensasjon gjør at vår konkurransekraft svekkes og nye investeringerlegges på is. Den norske vannkraften gir oss verdens beste utgangspunkt forproduksjon av grønnere aluminium som igjen bidrar i det grønne skiftet. Menuten gode og forutsigbare rammebetingelser blir det vanskelig å værekonkurransedyktige i et globalt marked. Utviklingen er svært bekymringsfull forHydro Sunndal, lokalsamfunnet vi er en del av og norsk kraftforedlendeindustri. Norske politikere må sørge for at CO2-kompensasjonsordningenvidereføres – og tilpasses Norge, sier fabrikksjef Roar Ørsund.

Lokal donasjon

I mai donerte HydroSunndal 400.000 kroner til lokale idretts- og kulturformål, og midlene erøremerket frivillige organisasjoner som har erfart inntektssvikt,aktivitetssvikt og arrangementsvikt som følge av Covid-19-pandemien.

- Man kan kalle deten dugnad for tapt dugnad. Idrett og kultur er viktig for oss alle – og særligfor barna i kommunen. Men da pandemien satte en stopper for aktiviteter somgenerer inntekter, for eksempel loppemarkeder, blir det vanskelig å drive.Derfor målrettet vi donasjonen til idretts- og kulturformål, sier Ørsund.

Hydro Sunndal


Totalt 2019

2. kvartal 2020

Hittil i år

Produksjon:

Karbon (anoder)

Tonn

74 934

17 871

35 177

Primæraluminium (Elektrolyse)

Tonn

403 377

104 560

209 445

Støperiproduksjon

Tonn

426 223

107 743

216 599

Finansielle hovedtall:

Driftsinntekter

Mill NOK

8 411

2 051

4 300

Resultat før renter og skatt (EBIT)

Mill NOK

325

171

462

LME pris aluminium 3 mnd

USD

1 865

1 713

1 735

LME pris aluminium 3 mnd

NOK

16 330

17 524

16 767

Personal:

Bemanning (heltidsstillinger)

Antall

699

692

695

Sykefravær

%

4,7

4,4

4,5

Sikkerhet:

Sikkerhet: Personskader med fravær

Antall

0

0

0

Kommentarer til denne saken