Det skriver Nasjonalbiblioteket i et brev til Sivilombudsmannen, etter en ny korrespondanserunde om ansettelsen av biblioteksjef i Sunndal og spørsmålet knyttet til Nasjonalbibliotekets dispensasjon fra kravet om formell fagutdannelse.

– Nasjonalbiblioteket har ut fra ut fra de forutsetningene som er lagt til grunn i saken gjort en selvstendig saksbehandling når det gjelder innvilgelse av dispensasjonen til Sunndal kommune, skriver Nasjonalbiblioteket, og legger til:

– Generell egenhet til biblioteksjefstillingen er også et moment som må tas hensyn til i vurderingen av søkere og ikke bare bibliotekfaglig utdanning selv om dette ikke er nevnt i bibliotekloven.

Den nye biblioteksjefen er for øvrig, i tråd med premissene for ansettelsen, i gang med å ta den fagutdannelsen som formelt kreves.

Etter at ansettelsen ble gjort i vår, klaget en av søkerne gjennom Bibliotekarforbundet på avgjørelsen. Sivilombudsmannen ba i et brev datert 15. juni Sunndal kommune om å redegjøre for hvorfor vedkommende ikke ble innkalt til intervju.

I sitt svar skriver kommunen blant annet:

– I gjennomgangen av søknadene, kunne vi ikke se at søkeren (anonymisert av red.) hadde denne kompetansen/denne erfaringen. Derfor ble hun ikke invitert inn til intervju. Vi vektla også at hennes utdanning er fra 92-96, og at hennes yrkeserfaring fra bibliotek i hjemlandet er knyttet til skole. Heller ikke senere har hun skaffet seg mye erfaring fra kulturfeltet.

Av svaret går det ellers fram at kommunen ønsker seg en biblioteksjef som kan ta biblioteket inn i framtida:

– Fokuset er kreativt og utadvendt arbeid, gode evner til kommunikasjon og service, interesse for hele kulturfeltet – og evner til å bygge opp nye møteplasser, debattarenaer og kulturscener i en kommune som har store ambisjoner for kulturfeltet, og der kommunen allerede står sterkt på nasjonale rangeringer, jfr kommunebarometeret.

Sivilombudsmannen skriver i et brev til Bibliotekforbundet datert 30. september at de tar nå sikte på å avslutte saken i løpet av fire til seks uker, med mindre Bibliotekarforbundet ønsker å komme med tilleggsmerknader. Eventuelle merknader må komme innen 14. oktober 2020.

Kommunedirektør Randi Dyrnes uttalte til Aura Avis i midten av september at saken var avsluttet fra kommunens side. Samtidig satte også kontrollutvalget punktum for sin behandling.