Snart er det valg, riktignok ikke kommunevalg, men et stortingsvalg. Befolkninga i Sunndal, så vel som i hele landet, går til urnene for å stemme. Hver og en av oss stemmer på det partiet som vi mener vil ta vare på våre verdier. Et parti som forvalter stedet vi lever og bor på så godt som mulig. Vi har stor tillit til våre folkevalgte rundt om i bygd og by, vi har jo tross alt valgt dere. Vi trenger at dere sammen med oss tar vare på vår bygd/by, våre interesser og helse. Dette er en stor og til tider en vanskelig og viktig jobb.

Så, hva trenger et tettsted som Sunndal?

Jo, vi trenger utvikling og arbeidsplasser for å kunne leve og bo her. Sunnndal Næringseiendom AS, disponerer ledige areal til næringsformål i Sunndal (industriområdet på Håsøran).

Siden vernet naturområder har blitt kommunalt selvstyre, har store deler av Håsøran i årenes løp blitt "spist" av, for å imøtekomme krav om plass for industri/detaljhandel o. l. Håsøran, som i sin tid var et vernet naturområde med et rikt og unikt fauna og fugleliv. En yndet plass for oss sunndalinger som opp gjennom årene har brukt dette som et rekreasjonsområde. Det er med bekymring og tristhet vi ser at Håsøran "spises" bit for bit.

Hva blir igjen av dette svært viktige naturområdet når sluttstreken på utbyggingen er satt, og vil vi eller kan vi i det hele tatt bruke dette friområdet som er «omkranset» av industri?

I dag planlegges det for bygging av et biogassanlegg i dette området, bare et "steinkast" fra våre hjem.

«Ductor», som er utbygger, garanterer at det ikke blir et lukt- eller forurensningsproblem. Biogassanlegget genererer 6 arbeidsplasser (I følge Ductor sine egne beregninger i søknaden til Sunndal kommune). Søk opp "biogassanlegg" på nett og du vil bli overrasket over hvor mange og hvor ofte disse anleggene har driftsproblemer, og hvor ofte utbyggers lovnader ikke holder mål. At biogass er en miljømessig god måte å behandle avfall på, er det ingen tvil om pr. i dag. Men at det også skaper lukt - og forurensningsproblemer, samt bekymring for ukontrollert gassutslipp og eksplosjonsfare er det heller ingen tvil om. Derfor mener vi at biogassanlegget på Håsøran ikke må legges nær bebyggelse.

Kjære folkevalgte: Vi er mange - vi vil bli hørt! Når det nå skal stemmes i kommunestyret om å stryke: "Det tillates ikke anlegg som ved lukt, røyk, støy eller på annen måte vil virke sjenerende for nærliggende boligområder."

Da håper og tror vi at dere har i tankene: "Vet jeg hva dette vil si for reguleringsplanen, og hva den kan bety for fremtidige planer?"

For de finnes.