Til
Kommunepolitikerne i Molde kommune
Ordfører Torgeir Dahl
Kommunedirektør Arne Sverre Dahl
Marianne Lianes
Molde kommune

Vi ber om at administrasjonen og ordfører Dahl sørger for at dette brevet blir sendt ut til kommunens politikere snarest mulig i dag, slik at kommunens politikere får anledning til å sette seg mer inn i saken før morgendagens kommunestyremøte.

1. Rekkefølgekrava

Er rekkefølgekrava oppfylt med henhold til miljøkrava?

Det står i planbestemmelsene § 9.4 at «Før nye tiltak innenfor I (Industriområde)1 og Deponi 2- Deponi 5 igangsettes skal effekten for vannforekomsten dokumenteres med undersøkelser av vannsøylen, strømningsforhold og forventet utslipp jfr «Sammenstilling av konsekvensutredning og risiko- Bergmesteren Raudsand, Norconsult 2017».

I forbindelse med behandling av deponi 2 har vi ikke funnet noe dokumentasjon fra Bergmesteren som tilsier at dette er utført. Det ligger ikke ved saksdokumentene, slik det burde gjort. Når det gis igangsettingstillatelse skal alt være klart til å starte bygging.

Statsråd Astrup presiserte også behov for ytterligere undersøkelser og dokumentasjon i sitt stadfestingsbrev for reguleringsplanen. Tiltakshaverne måtte eventuelt ha søkt om dispensasjon hvis de vil unndra seg kravet. Det har de ikke gjort.

Molde kommune har ikke fulgt opp reguleringsplanen. Det er kommunen som har ansvaret for å utrede saken forsvarlig før det gjøres vedtak.

Mer informasjon på www.neitilgiftdeponi.com

2. Etterdrift og finansiell drift

Kan tiltakshaver per i dag stille finansielle garantier for etterdrift av deponi 1, og hva med finansielle garantier for etterdrift av deponi 2 og kommende deponier?

Hvilke kostnader kan man forvente i fremtiden, og er dagens krav i endring når det gjelder etterdrift av deponiene?

Vi har fått fortalt at etterdriftstiden vil kunne bli tidsregulert, fra 30 til 50 år, er kommunestyrerepresentantene informert om dette?

Dette kan ha stor betydning for finansiering av etterdrift, og om da tiltakshaver ikke klarer slike forpliktelser, vil disse måtte falle på Molde kommune.

Bør ikke disse kostnadene stipuleres og være en del av saksutredningen?

I den teknologiske verden vi lever i dag og med økt fokus på miljø, må en forvente økte krav til rensemetoder og lenger etterdrift.

Er tildekking det mest hensiktsmessige for fremtidige generasjoner når det gjelder muligheter for gjenvinning og resirkulering?

Har Molde kommunestyre rett til å belaste fremtidens generasjoner med en mulig fremtidig kostnad som kan bli veldig stor?

3. Mineralressurser

Viser til rundskriv fra Direktoratet for mineralforvaltning datert 17.08.2020. Ut ifra disse opplysningene, vil en godkjenning av reguleringsplan for tilrettelegging av deponier, båndlegge mineralressurser. I dette tilfelle en kjent verdifull vanadium- og malmressurs. Molde kommune er vel forpliktet i henhold til norsk lov å kartlegge alle mineralforekomster, inkludert vanadium- og malmressursene?

Er det gjort?

Er kommunestyrepolitikerne informert om dette rundskrivet?

Er firmaet som har kjøpt leterettighetene (mutet) i området, informert? Og kan dette firmaet fremme erstatningskrav til Molde kommune hvis området de har mutet blir utilgjengelig på grunn av deponi for farlig avfall og ordinært avfall?

Vi er også gjort kjent med at et brev med utfyllende informasjon om mineralforekomstene er sendt fra: Giftfritt Molde, datert 14. september 2020.

Er moldepolitikerne informert om dette?

4. Egnethet

Viser til rapport fra Miljødirektoratet datert 8. april 2020.

Vurdering av mulige nye lokaliteter for nytt deponi for farlig avfall.

Miljødirektoratet etterlyser mer informasjon. Kan ordfører og kommunedirektør i Molde bekrefte /avkrefte om disse anmodningene fra Miljødirektoratet er fulgt opp? Og har politikerne blitt informert om sakens utvikling?

Besitter politikerne disse rapportene?

Lokalitetens egnethet som deponi. Det er fremdeles slik at vi ikke har fått fremlagt nok informasjon om de geologiske, hydrogeologiske og geotekniske forholdene til at vi kan ta stilling til om Raudsand er egnet som lokalitet for et deponi for uorganisk farlig avfall i tråd med de krav som avfallsforskriften gir. Det er nødvendig med mer kunnskap om følgende, før det kan tas stilling til om fjellet er tilstrekkelig tett:

• Det må gjennomføres nærmere geologiske, geotekniske og hydrogeologiske undersøkelser av berget der deponiet skal være

• Det må gjennomføres undersøkelser av avfallet som planlegges deponert for å avklare om det vil kunne reagere med berggrunnen

• Opplysningene i punktene ovenfor må innarbeides i en stedsspesifikk risikovurdering

5. Vannresipienten

Vil vi, har vi lov til, og hva sier internasjonale lover om å forringe vannressurser?

Er Molde kommune ved ordfører og kommunedirektør, samt kommunepolitikere klar over at det er ulovlig å la være å rydde opp, langt mindre fortsette med forurensningen?

Hele historikken frem til i dag er fremlagt i høringen med mange vedlegg.

ESA-klagen følger på. Dette er vel nok for politikere å følge opp?

Konklusjonen er lagt i deres fang, det er ulovlig, her må det ryddes opp, akkurat som Forsvaret har utført på Hjerkinn skytefelt de siste 15 år, til en kostnad på 600 millioner kroner.

Av sammenstillingen gitt av Miljødirektoratet, er det kun noen utvalgte høringsinnspill som blir betraktet som viktige.

Miljødirektoratet viser allikevel til at det er fremkommet nye opplysninger som må undersøkes. Brudd på 2000/60/EC, 1993/31/EC eller 2008/98/EC blir ikke nevnt, det er nok en ubehagelig sannhet å fronte.

Ellers slår følgende inn og må vurderes nøye i ESA-klagen.

Høring avrapporten fra ekspertutvalget om farlig avfall

https://www.regjeringen.no/contentassets/6927d5d547664fe59f345e2f82956723/norges-miljovernforbund.pdf?uid=Norges_Milj%C3%B8vernforbund

https://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/organisering/europeisk--eus-rammedirektiv/esa-sin-oppfolging-av-norges-gjennomforing-av-vanndirektivet/klagesaken-til-esa-om-deponering-av-gruveavfall/2020/mvf-200406-klage-gruveavfall.pdf

Nå er Sunndal- og Tingvollfjorden i bedring, men hvorfor er ikke Raudsand i bedring?

Hvorfor er Molde kommune og politikerne mest opptatt av det over sjøen, når konsekvensene vises tydeligst under vann?

På tide med en befaring med undervannsdrone?

6. Bunnaskefabrikken

Deponi 2 er påbegynt med tildekking av avfall, hvor er tillatelsene?

Hvor er etterkontrollene som skal utføres av kommunen?

Rapporter som er distribuert 2019 viser økning av kvikksølv på slutten av året, hvordan kan Miljødirektoratet og Molde kommune tillate dette?

Nå er møllestøvdeponiet tilhørende Bergmesteren Raudsand/Veidekke nesten ferdig tildekt av tunnelrenskmasser.

Tillatelse til askesorteringsanlegget er på 400 000 tonn per år, skal dette legges på deponi 2? Tillatelsen til Deponi 2 er på 75 000 tonn, er resterende 325 000 tonn planlagt i Deponi 3, 4 eller 5?

Hvor mye kommer fra Norge, eller kommer mesteparten fra England?

Hvorfor kalles det et nasjonalt deponi når det er internasjonalt?

Hvor er kontrollrutinene og rapportene fra MD?

Husk, det er dere politikere og Molde kommune som har ansvaret

Tiltakshaverne opplyser at anlegget for behandling og deponering av farlig avfall skal nedskaleres, men reguleringsplanen åpner for fullskala drift.

Det er Miljødirektoratet som gir tillatelser til drift og så lenge søknader er innenfor rammene i reguleringsplan kan slike tillatelser gis.

Kommunen har dermed ingen kontroll på dette.

Bakgrunnen for det uføret Molde kommune er havnet i, er de fakta-

opplysningene som kommer fram i assisterende fylkeslege sitt notat av 12.01.2003. Kommunestyrerepresentantene får her innsyn i en ukultur uten sidestykke, og som må få konsekvenser for framtidige vedtak i deponisaken. Nedskaleringen som aktørene nå lokker med, må ikke føre dagens politikere bak lyset. Alle planer om tilførsel av nye masser til Raudsand vil påvirke det sterkt forringa miljøet i Tingvollfjorden. Det er det denne saken handler om!

Kommunen har en opplysningsplikt i forhold til å gi innbyggerne i Molde kommune informasjon om dette tiltaket, fordi dette gjelder ikke bare Raudsand, men også omkringliggende kommuner.

Har administrasjon v/ordfører og kommunestyre fulgt opp informasjonsplikten i Grunnlovens §112?

Vi oppfordrer Molde kommunestyre til å trekke reguleringsplanen.