Mens det kun er mikroskopisk sannsynlighet for at du vil bli rammet av terror, er sjansene for å bli rammet av en trafikkulykke langt høyere.

– Sannsynligheten for å bli rammet av terrorisme er mikroskopisk. Det er uendelig mye farligere å bevege seg i trafikken. Vi må ikke la frykt for terrorisme styre våre liv, sier Tore Bjørgo,professor ved Politihøgskolen, til forskning.no.

Bjørgo er ifølge magasinet i gang med et forskningsprosjekt der han beskriver hvordan en helhetlig strategi for forebygging av terrorisme kan se ut.

Han beskriver hvordan vi i Norge har hatt mange hendelser som er i gråsonen til terrorisme, men få entydige terrorhandlinger. I tiårene før årtusenskiftet hadde Norge mange tilfeller av høyreekstrem og rasistisk terrorisme, noe som har avtatt kraftig.

– Derimot er trusselen fra islamistisk terrorisme mot Norge, mot norske mål i utlandet eller mot utenlandske mål i Norge blitt betydelig høyere de siste årene. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sier at trusselbildet for Norge nå begynner å likne det som er situasjonen for andre europeiske land, sier Bjørgo.

Bjørgo mener ifølge Forskning.no at det er behov for en bedre forståelse av hva som får noen til å bli terrorister, for å kunne forebygge bedre.

– Men det er usikkert om vi får så konkrete svar at vi kan lage veldig målrettede forebyggingstiltak, og vi kan ikke forvente å finne tiltak som treffer alle. Likevel er det håp om å få kunnskap som gjør tiltakene litt mer treffsikre, sier Bjørgo. (ANB)