Dette er et svar på artikkel som ble lagt ut i Aura Avis den 09.09.21.

Folkevalgte synes det er vanskelig… Hensikten med spørsmål vedrørende det planlagte biogassanlegget på Håsøran, var å sette søkelys på saken og mulige konsekvenser dette vil ha for Sunndalsamfunnet.

SUNS og kommunen har i dette tilfelle tilrettelagt for denne type industri i et tettbebygd område, og har etter vår oppfatning ikke tatt hensyn til folkehelseperspektivet. Folkehelseperspektivet omfatter interesse for befolkningen som helhet eller grupper innenfor befolkningen, snarere enn for det enkelte individ. Folkehelseperspektivet bygger også på forståelsen av samfunnsrelaterte årsaker til sykdom og helseproblemer, som for eksempel fra luftforurensning.

Vår intensjon var også og skape debatt i partiene. I etterpåklokskapens lys ser vi at dette kanskje ikke var veien og gå. Vi ønsket ikke på noe slags vis å «henge» ut noen. Det viktige for oss var å vite hvor de folkevalgte sto i denne saken, da den vil berøre oss sterkt. Vi beklager hvis vi på noen måte har gjort dette vanskelig for våre folkevalgte.

Viser til artikkel i Aura Avis 09.09.21 der en folkevalgt stilte spørsmål om de vil bli involvert i saken på noe vis. Kommunedirektøren svarte blant annet «det er statsforvalteren som setter parametrene for utslipp, etter både lukt og annet». Hvem skal sette parametrene ift folkehelsen, vårt bo og oppvekstmiljø, trivsel og evt. verdiforringelsen av våre boliger?

Arbeidsplasser er sårt tiltrengt, og vi trenger sunn næringsutvikling , men her vil nok ulempene for Sunndalsamfunnet bli langt større enn fordelene. At biogass er en miljømessig god måte å behandle avfall på, er det ingen tvil om pr. i dag.

Vi vil understreke at vi ikke er imot biogassanlegg , kun plasseringa!