Dette er brevet:

Viser til Aura Avis og Tidens Kravs artikler som omhandler brannsamarbeidet i Nordmøre og Romsdal Brann og Redning IKS, og følgelig oss brannmannskaper på brannstasjonene i Straumsnes og i Tingvoll.

Overskrifter som «Tøffe tak, skuffelse – og Tingvoll må selv betale ny brannstasjon i Straumsnes»,

«Brannsamarbeid knaker i forføyningene – Tingvoll ser så smått mot Kristiansund» og

«Tingvoll skal utrede brannsamarbeid med Kristiansund» har de to siste ukene dukket opp når man leser lokale nyheter.

I kommunestyremøtet 07.10 ble det et knapt flertall for å utrede et brannsamarbeid med Kristiansund, begrunnelsen er etter det vi forstår utelukkende basert på en oppfatning om at NORBR- samarbeidet er for dyrt. Synspunkter rundt hvilken beredskap vi skal ha i Tingvoll synes å være helt fraværende.

Uttrykk som «ført bak lyset» og «lurt og lokket» er brukt av enkelte i forbindelse med økningen av driftskostnadene med tanke på det som var beregnet ved oppstart av selskapet, som blir nevnt i en av nyhetsartiklene. Brannsjef Alf Magne Smørholm viser til at kommunens tidligere budsjetter og regnskap ble lagt til grunn for de økonomiske rammene. Hvem som har grunn til å føle seg lurt, kan man derfor spørre seg.

Det er ikke tvil om at budsjettet for brann og redningsarbeidet var lavere for kommunen før vi gikk inn i NORBR. Dette har flere forklaringer. Kommunen har utover en oppgradering av brannstasjonen i Tingvollvågen med lovpålagt garderobe og undervisningsrom, samt brannbil i 2011 investert svært lite i utstyr og kompetanse. I tillegg var mye av de faktiske kostnadene lite synlig da funksjoner innen brannberedskap og teknisk drift gikk over i hverandre.

I debatten synes det å være lite fokus på hva NORBR har tilført oss. Grunnen er kanskje at dette er lite kjent for både politikere og innbyggerne i kommunen? Siden 1. januar 2020 har vi fått tilført betydelige ressurser både i form av utstyr og kompetanse:

– 11 mann har fullført Grunnkurs Brannkonstabel

– 3 mann har fullført Beredskapsutdanning Trinn 1 for Utrykningsledere/skadestedsledelse

– 1 mann har fullført Grunnkurs i skogbrannslokking

– 10 stk. Røykdykkerbekledning og hjelmer er anskaffet til Straumsnes

– 16 stk. Røykdykkerbekledning er anskaffet til Tingvoll

– Vi har fått utdannet 24 Brannkonstabler som «akutthjelpere». Disse fungerer som førsteinnsats ved fravær av ambulanse på grunn av andre oppdrag, og ved bistand til ambulanse.

– Det er utarbeidet oversikt over behovet for utrykningskompetanse (kode 160) og førerkort klasse C. Utdanning av utrykningssjåfører er i gang nå i oktober.

– Vi har også blitt en del av et større fagnettverk som skaper stor motivasjon blant de ansatte, samt et flott øvingsområde i Årødalen.

– Nordmøre og Romsdal Brann og Redning IKS har egen kursavdeling som holder kurs i regi Norges brannskole. Her er det høy kompetanse vi har tilgang på når vi har behov.

– Etter planen kommer det en bedre mannskapsbil til Straumsnes i løpet av året. Dette er etterlengtet da dagens bil i Straumsnes ikke oppfyller kravene til å iverksette røykdykkerinnsats uten ekstern vannforsyning.

– Gjeldende mannskapsbil i Straumsnes er planlagt inn i en skogbrannberedskap som Tingvoll kommune er tiltenkt spisset kompetanse på.

– HMS, Kvalitetssystem, internkontroll og dokumentasjon har fått et stort løft.

– Tilsyn i boliger, hos risikogrupper, §13-bygg og fyringsanlegg blir gjennomført etter forskrift.

Lista kunne sikkert vært lengre. Det som er helt klart er at beredskapen styrkes. Dette betyr at innbyggerne i Tingvoll kommune kan føle seg trygge på at brann og redningsvesenet har høy kvalitet både på utstyr og kompetanse.

I tillegg har Brann- og redningsvesenet fått flere arbeidsoppgaver og må gjøre en innsats på områder som andre utrykningsetater tidligere har dekt opp, som f.eks. PLIVO (pågående livstruende vold.) Dette bidrar til økte kostnader.

Strenge føringer fra arbeidstilsynet gjelder uansett selskapstype og tilhørighet når det kommer til standard som brannstasjoner, verneutstyr, kjøretøy og verktøy. Disse kravene med påfølgende kostnader vil være gjeldende uansett. At Tingvoll kommune må betale for bygging av en ny brannstasjon i Straumsnes, kommer vi oss ikke unna. Kostnaden med dette er det til syvende og sist vi selv som må bære, uavhengig av om vi tilhører NORBR eller NIBR.

Omtalen i avisene den siste tiden og vedtak om ny utredning gjør sitt til at vi ansatte føler at vi nå går 3 år tilbake i tid.

Vi kjenner på frustrasjonen over at nå som det nye selskapet nærmer seg normaldrift, skal vi gjennom en ny runde med utredning om nytt samarbeid. Det er usikkerhet blant mannskaper, som er opptatt av best mulig beredskap for lokalsamfunnet.

Negativ dekning i mediene legger en demper på motivasjonen, og gjør det mindre attraktivt å søke stilling som brannkonstabel for nytt mannskap i framtiden.

Brannkonstablene i Tingvoll og Straumsnes står i denne jobben med et ønske om å bidra til samfunnet rundt seg. Vi rykker ut til alle døgnets tider, uansett hvilken dag kalenderen sier det er, og reiser fra vår primærjobb for å løse de oppgavene samfunnet forventer at vi skal løse.

Vi ønsker best mulig beredskap for innbyggerne i Tingvoll kommune, og har fremdeles tiltro til Nordmøre og Romsdal Brann og Redning IKS og den ROS-analysen som ble gjort under forrige utredning.

På bakgrunn av dette ønsker vi å fortsette i Nordmøre og Romsdal Brann og Redning IKS.

Ønsker kommunestyret å høre mer om hvordan vi har fått utviklet oss siden 1. januar 2020, er de hjertelig velkommen til å besøke oss på stasjonene i Tingvoll og Straumsnes.

Med vennlig hilsen

Roger Ulvund – Tillitsvalgt Straumsnes og Tingvoll

Morten Gagnat – Plassverneombud Straumsnes og Tingvoll

På vegne av

Brannkonstabler ved Straumsnes Brannstasjon

Brannkonstabler ved Tingvoll Brannstasjon