Kommunestyret i Sunndal skal 12. desember behandle budsjett og økonomiplan. Kommunedirektørens forslag er behandlet i formannskapet og det er formannskapets innstilling som skal behandles i kommunestyret.

Budsjettforslaget har en inntektspost på 6 millioner hvert år framover, fra salg til Sunndal Energi for retten til konsesjonskraft. Inntekten har vært der i mange år.

Konsesjonskraft er en av mange «skatter» som vannkraftselskapene må yte.

Fra NOU 2019 16 Skattlegging av vannkraftverk:

I en tid før markedsbasert kraftomsetning var formålet med konsesjonskraft å sikre utbyggingskommunene kraft til alminnelig elektrisitetsforsyning til en rimelig pris som reflekterte kostnadene ved utbyggingen. I dagens kraftsystem virker konsesjonskraften som en inntektsoverføring fra selskapene til kommuner og fylkeskommuner. Formålet med konsesjonsavgiften var å kompensere stat og kommune for skader og ulemper som følge av kraftutbyggingen, samt sikre stat og kommune en andel av verdiskapningen. Konsesjonskraft og konsesjonsavgift har bidratt til aksept for utbygging av vannkraftverk hos berørte kommuner.

Sunndal kommune får 65 GWh i konsesjonskraft årlig. Konsesjonskraften skal brukes i kommunen. Nesset får 85 GWh og Surnadal 55 GWh.

En GWh er 1000 MWh. En MWh er 1000 kWh. 65 GWh blir da 65 millioner kWh (kilowattimer) Sunndal Energi selger vel 80 GWh elkraft årlig, og konsesjonskraften utgjør da ca. 80% av elkraften de selger.

Konsesjonskraftprisen er ca 0.17 kr/kWh. Hvis Sunndal Energi får mer enn 0,27 kr/kWh for elkraften, vil de tjene penger på strømsalget. Snittprisen i år er over 0,4 kr/kWh og prisen i framtidsmarkedet er 0,43 kr/kWh. Fortjenesten på konsesjonskraften totalt er 0,25 kr/kWh. Nettoverdien av konsesjonskraften er med dagens kraftpris, 16 millioner kroner i året. Pengene deles med 6 millioner til kommunen og resten, 10 millioner, til Sunndal Energi.

Kommunestyret har full styring på Sunndal Energi som er et kommunalt foretak, KF. Kommunestyret tar utbytte for å balansere budsjettene. Sunndal Energi betaler ikke skatt på overskudd eller eiendom. Utbyttet tas et år etter at pengene er tjent.

Overføringen av konsesjonskraften til Sunndal Energi, som formannskapet innstiller, er ikke lovlig etter Lov om offentlig støtte. Støtten gis av offentlig midler, innebærer en økonomisk fordel for mottakeren som driver produksjon og økonomisk aktivitet, vrir konkurransen og kan påvirke samhandelen i EØS.

Neste år blir Sunndal Energi bli et aksjeselskap. De skal ha et datterselskap som driver kraftnettet som er et monopol, og et datterselskap som driver de andre aktivitetene som kraftsalg, fiber, fjernvarme og tjenester.

Aksjeselskaper må betale skatt på overskudd og eiendom. Eiendomsskatt må være utskrevet før 1. mars i skatteåret og eiendommene taksert før det. Eiendommene til Sunndal Energi er ennå ikke taksert og det er ikke valgt styre til det nye selskapet. Det begynner å haste med omorganiseringen.

For at Sunndal kommune skal bli av med konsesjonskraften på lovlig vis, kan den selges samlet til markedspris. Den kan også selges stykkevis og delt i markedet av en virksomhet som selger kraft. Sunndal Energi AS kan gjøre det, etter konkurranse, for et avtalt vederlag.

I kommunestyremøtet torsdag 12. desember vil jeg foreslå:

Konsesjonskraftinntektene økes fra 6 til 15 millioner kroner.Utbyttet fra Sunndal Energi settes fra 6 millioner kroner til null, og det kan være fødselsgaven til det nye aksjeselskapet.

Kommunen får nå 3 millioner kroner i økt inntekt og lovlig bruk av konsesjonskraften.

Det skal være ryddighet i politikk og forvaltning.