Slik vi forstår det, er årsaken avvik mellom anbud og helseforetakets prisforventning til prosjektet. Dette til tross for at det i lang tid har vært jobbet med kvalitetssikring og detaljering av prosjektet, og at det ifølge framdriftsplanen har vært planlagt endelig bestilling og byggestart nå i desember.

Saken ble tatt opp i kommunestyret i Sunndal onsdag 16.12. Etter fullmakt, gir jeg derfor følgende uttalelse om nye mulige forsinkelser av byggingen av SNR, på vegne av kommunestyret i Sunndal:

Prosessen rundt byggingen av SNR har snart foregått ti år. Kommunestyret Sunndal ser med stor bekymring på at oppstarten av byggingen av SNR igjen kan bli utsatt og forsinket. Dette er vi sterkt kritiske til. Nok er nok – vi tolererer ingen flere utsettelser. Framdrifta for byggingen av SNR må opprettholdes, slik at SNR er klart til bruk som planlagt i 2024. Nå er det viktig at alle nødvendige vedtak om bygging av SNR kommer på plass snarest, og at byggingen starter så raskt som mulig, i tråd med framdriftsplanen. Det vil være svært uheldig om SNR forsinkes fordi Helse Møre og Romsdal sender prosjektet ut på ny anbudsrunde, med påfølgende nye forhandlinger med potensielle leverandører. En slik framgangsmåte forsinker nødvendig og forventet bedring av helsetilbudet i Nordmøre og Romsdal. Det skaper også unødvendig usikkerhet rundt byggingen av SNR, samt om det framtidige helsetilbudet i regionen vår.