Gå til sidens hovedinnhold

Demensomsorgen og budsjett i Sunndal kommune

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tall fra 2015 viser at kostnadene årlig for demens utgjør cirka 28 milliarder kroner for hele landet. En fordobling i antallet personer med demens vil dermed antas i koste samfunnet opp mot 50 milliarder årlig. En stor del av disse kostnadene skal dekkes av kommunene. Nasjonalforeningen for folkehelsen mener kommunene ikke er klar over denne utfordringen, og fanger dermed ikke dette opp i sin planlegging og dimensjonering av helsetilbud og kompetent personale.

Ref.: [https://sykehuset-innlandet.no/Documents/REDIC_Rapport_Fullversjon.pdf

Den største utfordringen for fremtidens eldreomsorg er veksten i antallet personer som er ventet få demens. Antallet personer med demens i Sunndal kommune følger stort sett de samme trender som for resten av landet. Dersom forekomsten av demens holder seg på dagens nivå, vil antallet personer med demens være fordoblet i 2040.

Demensplan 2020 er regjeringens plan og tiltak for å bedre det kommunale helse- og omsorgstjenestetilbudet til personer med demens og deres pårørende, og den sier følgende om bolig og fysiske omgivelser: «Utover de generelle krav til universell utforming av boliger og nærmiljø, taler doku­mentasjon for at små, tilrettelagte boenheter med hjemlig miljø og få beboere har gunstig effekt på personer med demens. Enkel utforming og særpreg på hvert rom fremmer rom- og stedsans. Korte ganger og korridorer gir få veivalg. Bevisst bruk av farger og kontraster gir ifølge forskning færre katastrofereaksjoner og lavere medika­mentbruk. For å unngå at bomiljøet forsterker sykdomsutviklingen og reduserer mestringsevnen, bør det legges vekt på slike forhold både ved tilpasning av egen bolig og utbygging av omsorgsboliger og sykehjem.»

Oppvekst- og omsorgsutvalget (OO) i Sunndal kommune har i sitt møte 26. mai 2020 pålagt helse-og omsorgstjenesten å spare 8 mill kr. i løpet av 2020. For å tilpasse driftsnivået foreslår helse- og omsorgssjefen en lang rekke med tiltak. Som en følge av disse tiltakene er Sunndal demensforening særlig bekymret for redusert pleiefaktor, flytting og samlokalisering av avdelinger og uten budsjett for bygningsmessige endringer. Fagstillinger skal vurderes, herunder demenskoordinator.

Demenskoordinator er et lavterskeltilbud, den første pasienter møter for utredning etter henvisning fra lege. Demenskoordinator er et bindeledd mellom personer med demens, deres pårørende, og de ulike delene av tjenesteapparatet gjennom hele sykdomsforløpet. Pårørende forteller oss at hadde det ikke vært for støtte og hjelp fra demenskoordinatoren, ville de ikke klart å stå i utfordringene når demenssykdommen rammet deres familiemedlem. De fryktet for at de sel v kunne bli pleietrengende. Sunndal demensforening mener derfor det vil være en god investering for Sunndal kommune å beholde sin 100% demenskoordinatorstilling. I Nasjonalfaglige retningslinjer for demens skal kommuner og spesialisthelsetjeneste tilby koordinator til personer med demens med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester. Dette også jamfør med helse- og omsorgstjenesteloven.

Først skal demensavdeling C flyttes fra 2.til 1.etg, og i neste omgang skal pasienter ved den spesialbygde demensavdeling E bytte lokaler med helsetunets bofellesskap og samlokaliseres med avd. C.

På dagens avd. C har pasientene store rom med egne bad med toalett og dusj.

I 1. etg er rommene generelt mindre, og noen rom mangler dusj og/eller toalett. Det vil for personer med demens være en belastning og svært forvirrende om de må forlate rommet på natt for nødvendig toalettbesøk. En ekstra belastning vil det også være for pleierne.

At den skjermede avdelingen C for demenspasienter flyttes til 1. etg., vil være et stort pluss og en kvalitetshevning for pasientene som får direkte tilgang til uteareal og Helsetunparken, og vil være i tråd med anbefalinger i Demensplan 2020.

Dagens avd. E er spesialbygget og tilpasset demenspasienter med direkte utgang til sansehagen. For disse pasientene vil det være svært dramatisk å måtte flytte uten bygningsmessige tilpasninger og å miste direkte tilgang til sansehagen.

Når pasientene på den nåværende spesialbygde demensavdelingen E flyttes og samlokaliseres med avd. C, må en sansehage tilrettelegges til erstatningen for den de må forlate.

Slik Helsetunparken framstår i dag, er den ikke tilrettelagt for personer med demens.

Det er nødvending med en avgrensning mot Helsetunparken for å unngå at pasienter går seg bort, og det må legges til rette for sosialt felleskap.

Vi tillater oss å vise til de planer og ideer som Sunndal demensforening og Pårørendes forening tidligere har presentert for Sunndal kommunestyre:

Helsetunparken skal bli en sosial møteplass for pasienter og beboere ved Sunndal helsetun. Parken skal stimulere til at de kommer seg ut og får oppleve naturens skiftninger, barns lek, treffe andre mennesker, drive tilpasset fysisk aktivitet i hverdagen og ved ulike arrangementer. Pasienter og pårørende kan få gode opplevelser sammen og en bedre livskvalitet.

Vi har forståelse for behovet og nødvendigheten av å samle kompetanse, bedre samarbeidet og bedre utnyttelse av ressursene på alle nivå. For å gi god demensomsorg er det viktig med små og oversiktlige enheter, med fast og fagutdannet personale som gir nærhet og tilstedeværelse og som kjenner pasientens historie.

Slik forslaget foreligger og uten budsjett for endringer og tilpasninger på bygningsmassen, frykter vi for et dårligere tilbud for kommunenes demenspasienter.

Det er politikernes ansvar for bevilgninger til lovpålagte helsetjenester og sikre god kvalitet i tjenestetilbudet.

Kommentarer til denne saken