Psykisk helse er en av tjenestene som har vært gjennom en omfattende omstrukturering med videre nedskjæring av ansatte. I 2019 ble det foreslått innsparing av ett årsverk og overføring av 2 årsverk til generell hjemmesykepleie. I 2020 har det blitt kuttet bort og overført 3.5 årsverk, noe som brukerne av tjenesten har fått merke.

De ansatte i Psykisk helse skrev et brev til kommunestyret i forbindelse med budsjettkonferansen i 2019, hvor de mente en slik innsparing og flytting av personalressurser ville gi store konsekvenser for kvaliteten av tjenesten.

Brukerne av tjenesten merker allerede godt hva disse endringene har gjort med de ansattes stressnivå på arbeidsplassen, i likhet med brukerne har også de ansatte en psykisk helse som må ivaretas. Vi i Mental helse er bekymret for begge gruppene.

Øran aktivitetshus er et ikke lov pålagt lavterskel tilbud for mennesker med ulike psykiske utfordringer. Dette er et sted hvor en kan treffe kjente fjes i trygge omgivelser. Det er en viktig arena for å kunne få støtte og omsorg fra både ansatte og andre brukere. Brukerne av huset har opplevd en nedskjæring både på åpningstider og personalet. Ønsket er nok ikke å ha flest mulig aktiviteter der, men å kunne treffe andre i samme situasjon, noe som kan være med på å styrke livskvaliteten til den enkelte.

Brukerorganisasjonen Mental helse er engstelig for fremtiden til Psykisk helse i kommunen. Stadige nedskjæringer kan gi store belastninger på personalet som er igjen, noe som igjen kan føre til langtidssykemeldinger. Dette vil kunne gå ut over brukerne av denne tjenesten, som allerede er en sårbar gruppe i samfunnet. I takt med at flere stillinger blir kuttet eller omdirigert kan tilbudet bli dårligere for brukerne og dagsenteret kan i verste fall komme nærmere en avvikling. Dette er noe brukerne av dagsenteret er svært redde for.

Hvis målet til kommunen er å spare penger, har kommunen utredet og kartlagt godt nok hva en slik omstrukturering kan gjøre med brukernes psykiske helse og kostnadene som kan komme ved en forverring av den enkeltes sykdomsbilde? Vil det ikke da bli et større behov for flere ansatte i tjenesten?

Innføringen av ulike tiltak i forbindelse med Covid-19 har påvirket alles hverdag i ulik grad. Mennesker som fra før har utfordringer med å oppsøke offentlige steder sliter nå kanskje enda mer og kan bli isolert.

Det er ingen som vet hvordan vår psykiske helse ser ut etter at Covid-19 er bekjempet, men vi i Mental Helse tenker at dette ikke er tiden hvor en skal gjøre innsparinger i denne tjenesten.

Målet for kommunen sies å være å jobbe forebyggende, stadige nedskjæringer og endringer i tjenestene kan på sikt få en motsatt effekt. Mental helse stiller spørsmålet om «godt nok» er bra nok?

Innspill fra brukere av Øran aktivitetshus:

«Samholdet er sterkt på Øran Aktivitetshus. Vi ser hverandre hver dag og bryr oss om hverandre når vi ser hverandre fysisk. Vi føler tilhørighet. En invitasjon fra en som sitter på dagsenteret til en som er hjemme og kanskje gruer seg på å gå ut på grunn av dårlig psykisk dagsform, kan være nok til at den personen kommer seg ut blant folk.»

«Depresjon gjør at hobbyer blir et «ork». Dagsenteret gjør at hobbyer blir mer positivt i felleskap.»

«Samhold, trygghet og muligheter for å kunne få en samtale med kvalifisert personale på kort varsel.»

«Hvis vi mister dagsenteret blir vi mer avhengige av ekstern hjelp. Jeg er bekymret for om senteret blir stengt.»

«Jeg tror det blir dyrere for kommunen å avvikle Dagsenteret. Dyrere å oppsøke brukere av tjenestene som kanskje får dårligere livskvalitet og ender med å trenge mer hjelp.»

«Viktig å ha et lokalt tilbud som kjenner samfunnet og kan plukke opp signaler fra folk som sliter med tunge tanker, isolasjon og kanskje selvmordstanker.»

«Jeg hadde sittet mye hjemme i isolasjon hadde det ikke vært for dagsenteret. Her kan man møte folk i samme situasjon som seg selv som forstår deg uten å måtte forklare ting. Godt å komme til en plass med fagfolk som man er trygg på og stoler på.»

«Tryggere med en lokal tjeneste hvor man kan få akutt personlig hjelp istedenfor å måtte snakke elektronisk via telefon eller video Chat. For mange er disse hjelpemidlene fremmed og litt uoverkommelige.»

«En plass å møte kjente fjes, og kjente fagpersoner på «huset».»