Dagens prisvekst på mat, strøm og drivstoff gjør at mange pensjonister er bekymret for om pensjonen vil strekke til. Pensjonistene fortjener livskvalitet - og for å gi dem dette må de få et realt økonomisk løft ved neste trygdeoppgjør, mener fylkesstyret i Møre og Romsdal KrF.

Særlig minstepensjonistene har fått en mer krevende hverdag på grunn av prisøkningene.

Økonomiske utfordringer legger en demper på muligheten og overskuddet til å leve godt når man får mindre å leve av.

Møre og Romsdal KrF ønsker at pensjonen skal reguleres i samsvar med den gjennomsnittlige lønnsog prisveksten, slik det ble vedtatt under Solbergregjeringen i 2021, der KrF i regjering fikk hevet minstepensjonen med kr 21 000,-. Vi ser nå at pensjonistene får en negativ lønnsutvikling og sakker akterut på lønns- og prisveksten. Den anslåtte lønnsveksten på 2,4 prosent blir i virkeligheten 3,5

prosent. Det gir en reell lønnsvekst på 1,1 prosentpoeng høyere enn lønnsveksten som ble lagt til grunn for pensjonsreguleringen i mai 2021.

Vi opplever at mange er bekymret for om pensjonen vil strekke til og vi mener at regjeringen må strekke seg langt i årets trygdeoppgjør. Med den livserfaring, kompetanse og nettverk som de eldre har, er de en viktig ressurs i samfunnet vårt. Derfor må de økonomiske rammene være på et nivå som gjør at man slipper økonomiske bekymringer i hverdagen.

Møre og Romsdal KrF ber om at regjeringen styrker kjøpekraften for pensjonistene og følger opp etterslepet på 1,1 prosent, som følge av at anslaget for lønnsveksten ble for lav.