· Vi må løse vår tids største politiske oppgave: Klimakrisa

· Vi må skape et samfunn hvor vi inviterer inn folk og gir de et meningsfullt liv gjennom arbeid

· Vi må styrke fellesskolen som gir alle elever like muligeter

1.

For å begynne med det første. Årets stortingsvalg og valgene vi tar etter det vil forme hvilken planet våre etterkommere skal leve på. I større og større grad ser vi hvordan ekstremvær som konsekvens av klimaendringene forsterker ekstremvær. Vi ser mennesker som blir jaget på flukt fordi grunnlaget deres for eksistens forsvinner, vi ser en verden som blir mer urettferdig. I sentrum for klimaendringene er mennesket, og om ikke vi, politikerne, er til for mennesket? Hvem er vi da til for? Vi er nødt til å skape løsningene.

Klimaendringene vil endre hvordan vi er vant til å leve. For å klare å komme gjennom klimaendringene er vi nødt til å omstille oss fra et fossilt samfunn til et grønt samfunn. Jeg er stolt over å være medlem av et parti som har vist vei og laget tydelige klimabudsjett gjennom flere år som viser hvordan vi kan kutte klimagassutslippene med 55% innen 2030, skape nye jobber og gi alle like muligheter. Det vil koste noe, men det skal ikke koste alt for den enkelte.

2.

Noe av det skjøreste vi har i Norge er tilliten til hverandre. Den skapes på arbeidsplasser over hele landet. Den skapes i møtet mellom lærer og elev og den skapes mellom den frivillige fotball-treneren og de ivrige fotball-ungdommene som drømmer om en dag å stå på White hart lane. Denne tilliten er det ikke alle forunt å få ta del i og vi har sett hva som kan skje når mennesker oppholder seg for lenge på utsiden av de etablerte fellesskapene, de blir alene i all motgang.

Blant unge under 40 er 80 000 arbeidsledige. Når de står utenfor arbeidslivet står de mest sannynslig utenfor de andre etablerte tillitsbåndene vi har i Norge. Disse menneskene fortjener og bør komme inn i samfunnet vårt skal vi si at vi er fornøyde. Hvis de kommer tilbake til jobb sikrer man den gjensidigheten man er avhengig av for å skape gode tillitsbånd – skape gode samfunn. For vi skal bygge samfunnet vårt så stort at det er plass til alle, også til uenigheter.

3.

Fellesskolen er vår felles motor for å gi alle barn like muligheter uavhengig av bakgrunn. Sannheten er en litt annen. På de siste prøvene ser vi at gutter strever med å lære seg å lese, vi ser at jentene drar i fra og vi ser at tradisjonelt håndverk ikke blir verdsatt og tatt inn i undervisningen tidlig nok til å gi alle elever mestringsfølelser. I 2020 søkte 28 000 om læreplass, nærmere 7000 fikk ikke det.

Jeg tror på en regjering som vil endre på dette, som vil redusere antallet tester i skolen, tilrettelegge for flere ferdigheter og styrke yrkesfagselevenes mulighet til å fullføre utdanninga si.

Jeg har brukt min stemme på Arbeiderpartiet, jeg opplever de svarer ut de utfordringene jeg er mest bekymret for de neste ti årene i Norge.

Jeg håper denne teksten får deg til å reflektere over hva du mener er viktig i ditt samfunn, og bruker stemmeretten deretter