Statistisk sentralbyrå sin framskriving av alderssammensetning for Sunndal kommune frem til år 2050 publisert nå den 5 juli.

I Sunndal blir vi ca. 1000 personer færre frem mot 2050 (kun 27 år til) Den demografisk endring viser store reduksjoner på barn/unge og en eksplosiv økning av våre aller eldste. Fremover vil kommunen stå foran betydelige utfordringer i omleggingen av driftsprioriteringer. Fra kommuneledelsen er dette blitt pekt på regelmessig de siste åra mens det politiske flertall har valgt en prioritering som i mindre grad tar dette fremtidsbildet inn over seg. Hvordan møter vi så virkeligheten? Virkeligheten er at folk flytter til byene – og at Norges befolkning vokser mens distriktene fraflyttes og forgubbes.

Hvem vil være lærer på en liten skole med stadig mindre elever fremover? Hvem vil være helsearbeider å løpe maraton dag og helg med en underfinansiert omsorgstjeneste? Folk i arbeidsfør alder reduseres og konkurransen om de flinke hoder og hender øker. Mangelen på arbeidskraft er bremsende for vårt næringsliv i dag – hvordan vil dette gi utslag om 5–10 år? Hvem vil bygge hus og heim med slik horisont? Vil for eksempel Hydro og øvrig næringsliv investere i fremtiden i et slikt fremtidsscenario?

Selv tror jeg det blir avgjørende at det prinsipielle politiske ståsted fra alle politiske lokalparti tones ned, og at virkelighetsforståelsen får større arbeidsrom i kommunestyresalen. Utfordringsbildet er alt for krevende til at politiske prinsipp fra alle skal få for stor plass i debatten rundt veivalg for Sunndal sin fremtid.

En ting er i hvert fall helt sikkert, næringsliv, kommune, frivillighet og politikken har et tydelig utfordringsbilde å samles rundt. Vil vi klare det? Jeg tror at runde hjørner er bedre å forsere en skarpe hjørner om en skal finne en felles retning som flesteparten støtter opp om. Det handler om langsiktighet. Jeg har trua på fremtida selv om vi blir færre og eldre.

God sommer fra Sunndal Høyre

Befolkningsutvikling 80–89 år:
https://www.ssb.no/befolkning/befolkningsframskrivinger/statistikk/regionale-befolkningsframskrivinger/artikler/visualisering-av-befolkningsframskrivinger-for-kommunene-2022

Befolkningsutvikling 0–17 år:
https://www.ssb.no/befolkning/befolkningsframskrivinger/statistikk/regionale-befolkningsframskrivinger/artikler/visualisering-av-befolkningsframskrivinger-for-kommunene-2022