Gå til sidens hovedinnhold

Godkjenner reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fredag godkjent reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand i Molde kommune.

(Tidens Krav)

Verken Nærings- og fiskeridepartementet eller Klima- og miljødepartementet, som begge har uttalt seg i saken, støtter innsigelsene fra nabokommunene Gjemnes, Sunndal og Tingvoll og fra Møre og Romsdal fylkeskommune.

Det opplyser Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en pressemelding om godkjenningen.

– Ikke i konflikt med vesentlige interesser

Departementet skriver i sin vurdering at den planlagte arealbruken på land og i sjø ikke kommer i konflikt med nasjonale eller vesentlige regionale interesser knyttet til naturmangfold, landskap, friluftsliv, kulturminner, fiskeri og akvakultur.

– Departementet legger også vekt på det lokale ønsket om å få ryddet opp etter tidligere gruve- og industrivirksomhet, og etablere nye arbeidsplasser som kan motvirke nedgang i folketall og styrke grunnlaget for bosetning i området, heter det i vedtaksbrevet.

Les også

Raudsand-klage avvist

Planen legger grunnlag for etablering av et behandlingsanlegg for uorganisk farlig avfall og deponier for lettere forurenset overskuddsmasse i det nedlagte gruveområde ved Tingvollfjorden. Anlegg og deponier kan ikke etableres uten at det foreligger tillatelse etter forurensningsloven.

– Begrensede negative konsekvenser

Det er vurdert at anlegget kan gi om lag 125 direkte arbeidsplasser i anleggsfasen og om lag 50 arbeidsplasser i driftsfasen. Departementet peker på at anlegget vil ha positive ringvirkninger for næringsliv lokalt og regionalt, og at anlegget har stor samfunnsnytte.

– De negative konsekvensene av reguleringsplanen for innbyggere og næringsliv i nabokommunene er begrenset, konkluderes det med.

Les også

Nordmørsordførere dro til Oslo for å få stoppet plan – vil vurdere rettslig prøving

Videre utredninger

Godkjenning av reguleringsplanen betyr at tiltakshaveren kan gå videre i arbeidet med planlegging av anlegget.

– Videre utredninger vil vise om det kan etableres et anlegg for behandling av uorganisk farlig avfall med miljømessig akseptable virkninger, skriver departementet i pressemeldingen.

Eventuelle negative konsekvenser for miljøinteresser og for sjømatnæringen må utredes ved behandling av søknader om tillatelser etter forurensningsloven.

Reguleringsplanen for Bergmesteren Raudsand ble først vedtatt av tidligere Nesset kommune i november 2018.

Kommentarer til denne saken