Skiltet ved Nisjabrua på fylkesveg 6142 - Fjellgardsvegen - på Gjøra viser en makshøyde på 3,7 meter. Det vil si at mange av dagens lastebiler ikke kan kjøre over for å levere varer. Byggvarer og andre ting som skal fraktes inn i dalen må derfor først losses ved Sunndalsporten, for så å hentes der igjen med bil og tilhenger eller traktor for videre frakt over brua.

- Med Røymo, Hafsåsen, Grødalen og alt er det vel nærmere 400 hytter innover her. Byggeaktiviteten er stor, men det er problematisk å få byggevarene fraktet inn til hyttene fordi lastebilene ikke kan kjøre over brua. Det samme gjelder skapbilene som frakter brus og engrosvarer til Nyheim Lodge om sommeren, de er også for høye til å kjøre over brua. Alt sånt losses derfor av lastebilene ved Sunndalsporten først, og må hentes der og fraktes videre av en mindre bil eller traktor, forteller en av grunneierne i området, Endre Nisja.

Tungtransporten på Fjellgardsvegen, der det nå i høst er lagt asfalt inn til Snøgutubrua, reguleres ellers med lavere tillatt aksellast i sommerhalvåret. Vektgrensa settes imidlertid opp igjen i vinterhalvåret, fra 1. oktober.

Koster tid og penger

Sjøl tar Nisja ut oppimot 8000 kubikkmeter med skog fra blant annet Gravemseterlia nå i høst, og han har leid Trønderskog AS til å gjøre jobben. Hogstselskapet sørger for alt, og har med seg både hogstmaskin, lastbærer, traktor med tømmerhenger og gravemaskin. Gravemaskina måtte for øvrig kjøres ned fra maskinhengeren og beltes over brua på grunn av høyden.

Men sjøl om tømmerprisen er god nå krymper likevel overskuddet kraftig som følge av merkostnader på grunn av brua - fordi tømmerbilen ikke kan hente tømmeret direkte fra lunningsplassen ved hogstfeltet. Når hogstmaskinen tar ned grana i hogstfeltet lastes tømmeret deretter på en lastbærer som frakter det ned fra terrenget og legger det på en lunningsplass ved garden. Her må tømmeret så lastes opp på en traktor med tømmerhenger for slik å fraktes over brua og lunnes på nytt der tømmerbilen kommer til.

- Jeg har en avtale om at jeg får legge tømmeret på plassen ved Jenstad Maskin AS, slik at tømmerbilen kan komme dit og hente det. Men disse ekstraoperasjonene koster naturligvis både tid og penger, sier Nisja, som nylig også har tatt ut en god del tømmer litt lenger inn i dalen.

Taper flere hundre tusen kroner

Han påpeker at brua er et problem både for dem som skal kjøre der med tunge/høye kjøretøy, og alle hytteeiere og fastboende som ikke får fraktet forskjellige varer den ene eller andre vegen.

- Det påvirker meg på den måten at det koster meg noen hundre tusen kroner ekstra å få fraktet ut tømmeret, og det går jo direkte av nettoen på skogsdrifta, forteller Nisja.

For 7-8000 kubikkmeter med tømmer blir mange runder og ekstra vendinger med traktor og tømmerhenger.

- Det blir mer hogst innover her i framtida, det er etter hvert flere felt som står for tur, så jeg håper brua kan utbedres snart slik at transporten blir enklere. På denne tida av året kan tømmer- og lastebiler normalt kjøre her, men det er altså brua som er problemet. Tida er vel moden for en oppgradering av brua nå, mener han.

- Dette er en liten kostnad for samfunnet, men samfunnsnytten blir stor.

Foreslår en rimelig løsning

Nisjabrua er den tidligere Fale-brua, ei fagverksbru som ble demontert og flyttet hit rundt 1970 for å erstatte hengebrua som ble bygget i 1917. Hengebrua ble revet et par år etter at "nybrua" kom på plass.

- Men det er mye som har skjedd med kjøretøyene siden 1970. Bilene er vesentlig høyere i dag, så brukonstruksjonen her bør også justeres nå. Dette er ikke noe nytt problem, vegmyndighetene er klar over det, fastslår Nisja, som likevel har et håp om at fylkeskommunen ser samfunnsnytten i å gjøre noe med denne brua.

Han har ellers et forslag til en forholdsvis enkel og rimelig løsning på problemet, ved å gjøre en liten endring i fagverkskonstruksjonen på brua.

- Om man tar bort det nederste jernkrysset på hver side og erstatter disse med tverrbjelker, så vil høyden kunne økes med mer enn en halvmeter - uten at jeg tror dette vil svekke konstruksjonen.

Ellers er noen av jernbjelkene bøyd og bærer preg av at det er enkelte kjøretøy tidligere som har vært for høye til å kjøre over...