På møtet som skal være 7. mars 2023 er det satt opp en sak for endring av vedtektene til barnehagene i Sunndal. Vi ønsker med dette å gjøre dere oppmerksom på at foreldregruppen ikke har fått mulighet til å medvirke i prosessen med oppdatering av vedtektene.

I vedtektene står følgende: Foreldrerådet og samarbeidsutvalget skal bli forelagt, og har rett til å uttale seg i saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen; barnehageloven §§ 4. Vedtektsendringer er i seg selv en sak som er viktig for foreldrenes forhold til barnehagen. Det er jo kontrakten mellom barnehagen og foreldre. I tillegg understreker vi at det er vesentlige endringer som er foreslått denne gangen.

På foreldreutvalgene.no kan man lese følgende:

Barnehageeier har ikke lov til å stenge barnehagen utover feriestengte dager og planleggingsdager, og når barnehagen har planleggingsdager og ferie skal komme klart fram av barnehagens vedtekter. Vedtektene er en skriftlig avtale mellom barnehageeier og foreldrene, og kan leses på barnehagens nettsider.

Dersom barnehagen ønsker å innføre nye bestemmelser rundt stenging av barnehagen og dette ikke er vedtektsfestet, skal forslaget forelegges foreldrene jamfør barnehageloven paragraf 4; Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

Vedtektsendringene som er foreslått innebærer å stenge barnehagen ved planleggings- og kursdager og holde barnehagen stengt i ytterligere tre dager. Forslaget har ikke blitt forelagt foreldrerådet.

Foreldrerådene ved de ulike barnehagene i kommunen velger representanter til å representere dem. Valgte representanter danner FAU. Foreldre forventer at deres tillitsvalgte blir spurt i generelle saker og de forventer at de tillitsvalgte uttaler seg på vegne av dem. Selv om de nye vedtektene ikke er forelagt FAU eller SU, vil mange dermed anta at dette har skjedd og at vi har fått uttalt oss.

Det er flere punkt som vi anser som viktige for foreldrenes forhold til barnehagen og som vi skulle ha kommet med uttalelse på, men som vi dessverre ikke har fått anledning til:

• Barns trygghet i barnehagen med kun en barnehage åpen på sommeren. Tvinger folk til å ikke benytte seg av tilbudet

• Tidspunkt for ikrafttredelse av vedtektsendring iftplanlegging av uttak av feriedager gjennom året

• Oppstart av barnehageår og plassering av kursdager

• Åpningstid og maks oppholdstid

• Valg av representanter til FAU (Dette er faktisk en pågående sak i FUBIS der de tillitsvalgte ser behovet for en ordning som sikrer større overlapp enn det årlige valg kan gi)

Vi ønsker å bidra til en god barnehage i Sunndal og håper derfor at dere kan utsette saken og sende nye vedtekter ut på høring først.