12. mai 2020 ble det fattet følgende vedtak i Stortinget: «Stortinget ber regjeringen følge opp anmodningsvedtak 750 (2017-2018), og sørger for at fødeavdelingen i Kristiansund består inntil det nye sykehuset på Hjelset er i drift». Myndigheter på alle nivå har et ansvar for at Stortingets vedtak blir fulgt. Vi ser nå regjeringen ikke har tatt sitt ansvar, og vi ser også at foretaket ikke evner å følge Stortingets vedtak.

Innbyggerne på Nordmøre opplever nok en gang at Helse Møre og Romsdal svekker helsetilbudet og tryggheten for fødende kvinner og deres familier på Nordmøre. Foretaket argumenterer med at de har lyst ut ledige stillinger, men vi er undrende til at de ikke har lyktes. Vi stiller spørsmål om de har vært villig til å legge nok ressurser på bordet for å sikre fødetilbudet i Kristiansund. Vi krever derfor at foretaketstarter en offensiv med rekruttering og omgående får på plass det helsepersonellsom er nødvendig for å opprettholde fødeavdelingen i Kristiansund.

Helse Møre og Romsdal har med sitt vedtak gått klart imot et vedtak i Stortinget. Ordførerne på Nordmøre krever derfor at Stortinget følger opp at dette vedtaket blir utført.

Vi krever samtidig at Helseminister Bent Høie tar sitt ansvar og sørger for at det stilles tilstrekkelige ressurser til disposisjon slik at Stortingets vedtak kan gjennomføres. Det må nå tas store grep som sikrer et sterkt og godt fagmiljø ved fødeavdelingen i Kristiansund. Dette ansvaret ligger hos Statsråden.


Med hilsen


Kjell Neergaard, ordfører Kristiansund

Ingrid O. Rangønes, ordfører Averøy

Hanne-Berit Brekken, ordfører Aure

Knut Sjømæling, ordfører Gjemnes

Svein Roksvåg, ordfører Smøla

Ståle Refstie, ordfører Sunndal

Margrethe Svinvik, ordfører Surnadal

Ingrid Waagen, ordfører Tingvoll