Fødeavdelinger bør legge til rette for at partner eller ledsager kan være til stede, innenfor smittevernfaglige rammer, mener Helsedirektoratet.

– Det er viktig at hver enkelt fødeavdeling går igjennom hvordan de best kan legge til rette for partners tilstedeværelse før, under og etter fødsel, med utgangspunkt i de lokale forholdene på sykehusene, smittetrykket lokalt og gjeldende smittevernregler, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet , Torunn Janbu.

Helsedirektoratet skriver at viktigheten av å ha med en partner en nær pårørende under forberedelser til fødsel, under fødselen og i barselperioden er godt dokumentert.

Helsedirektoratet går samtidig ikke inne for systematisk bruk av hurtigtester for testing av alle fødende og partnere.

– Det benyttes allerede screening med spørreskjema ved innleggelser og besøk for å kunne vurdere om personer kan ha, eller kan ha vært utsatt for smitte av covid-19. Bruk av disse er også et råd overfor partner eller ledsager, sier Janbu.

Dersom partners smittestatus ikke er avklart, ved lokale utbrudd eller i andre situasjoner som tilsier det, kan det likevel være nyttig å supplere med en hurtigtest. Da skal fortrinnsvis PCR hurtigtest brukes, ikke antigentest.