Arbeidet med den nye næringsplanen er i full gang i Sunndal.

Planen er det politiske verktøyet for hvordan de kommunale næringsressursene skal prioriteres framover.

Tidligere i høst ba kommunen om innspill fra folk om hva de mener bør prioriteres.

En av dem som har valgt å komme med innspill, er Per Steinar Husby.

Husby har også plass i ei referansegruppe som er opprettet som en del av arbeidet med den nye næringsplanen.

Forundret over at ikke stilling lyses ut

Notatet fra Husby er en gjennomgang og en utdyping av synspunkt han har presentert i gruppa.

Han sier at målet med notatet er å bidra til økt debatt, og fokus rundt helt konkrete forslag til tiltak som han mener er viktig som langsiktige strategiske grep for utvikling i Sunndal og regionen rundt.

Han sier det viktigste kommunale bidraget vil være å sørge for at nødveldige areal, til enhver tid, er tilgjengelig for aktuelle næringsaktører, og ikke minst til boligbygging. Han mener kommunen må ha kapasitet både til utarbeidelse av egne arealplaner og til å bistå når private fremmer slike. Og peker på viktigheten av god kapasitet til rask byggesaksbehandling.

Husby er forundret over at administrasjonen i lokalavisene opplyser at kommunen har valgt å avvente utlysningen av plansjefstillingen, etter at Anne Guri Aase i sommer valgte å si opp. En slik nedprioritering av praktisk planarbeid, er også en medvirkende årsak til at han har valgt å skrive notatet, forteller han.

Etterlyser langsiktig tankegang

Husby går i notatet inn på flere større utbygginger i Sunndal i nyere tid; boligområder som Villabyøran, Holssanden, Børsetlauvet, Brekklykkjo og andre, samt reguleringen og opparbeidelsen av Håsøran industriområde. Han påpeker at dette var store satsinger med langsiktig strategisk tankegang - om å sikre nødvendige areal til utvikling av Sunndal for lang tid framover. Han etterlyser slik tankegang i dag:

- Jeg føler at å tenke langsiktig på denne måten, gjerne 40-50 år fram i tid, er fraværende både i den politiske debatten og administrasjonens arbeid for tida.

Peker på Ålvundfjord

Husby kommer videre inn på hvordan areal er viktig for større nærings- og industrietableringer - ikke minst for den nye grønne industrien.

Og han mener det er Ålvundfjord som må bli det nye knutepunktet på indre Nordmøre. Han peker på at Sunndal og omkringliggende kommuner er små, og at en må se at en innenfor en normalt akseptert reisetid på 45-60 minutter når både Surnadal, Rindal og deler av Heim når Todalsfjordsambandet er realisert - fra Ålvundfjord. Utover når en Tingvoll og litt av Kristiansund, og sørover hele Sunndal og deler av gamle Nesset. Det betyr et arbeidsmarked på 25-30.000 personer.

Husby mener det haster, og at kommunen nå må prioritere å gjennomføre flere reguleringsplaner snarest mulig - for å tenke offensivt og langsiktig strategisk for å utvikle Sunndal og indre Nordmøre.

Dette er de fire utfordringene han mener bare kan løses gjennom utarbeidelse av nye reguleringsplaner:

* Indre Nordmøre Næringspark: Husby nevner områdene vest for Ålvundelva fra Ålvundfjord sørover i retning Ålvundeid, og tar til orde for en reguleringsprosess der en får avklart om dette arealet kan brukes til nytt næringsområde.

* Nytt stort hovedutbyggingsområde for boliger: Husby mener det vil være naturlig å legge til rette for omfattende boligbygging i Ålvundfjord, hvis en også velger å satse på Ålvundfjord som det nye vekstområdet for ny næringsvirksomhet.

Blir det bygd fem hus i året i 40 år, så vil det være 200 boliger. Det bør det være mulig å finne område til, mener Husby, som har lagt ved et kartutsnitt og ser for seg en ny veg som starter oppe ved Ulvundfossen og følger lia overfor dyrkamarka helt ut til Hals/Drøppingvegen. Han ser for seg boliger både ovenfor og nedenfor vegen. Han sier det er viktig med variasjon i boligtyper, og mener det kan finnes tomter i sjøkanten som egner seg til bryggelignende leilighetsbygg.

* Ny stamveg gjennom Ålvundfjorden: Husby mener også det er behov for å avklare en trase for opprustinga av riksveg 70 - med Todalsfjordprosjektet på plass og Ålvundområdet som et satsingsområde for både næringsutvikling og boligbygging.

* 420 kV strømforsyning: Han ser også behovet for å melde inn dette næringsområdet til Nettutviklingsplanen som Statnett har på gang. Denne planen skal inneholde aktuelle større kraftkunder knyttet til det grønne skiftet.

- Dette haster virkelig, sier Husby. Han peker også på den planlagte oppgraderingen av kraftlinja mellom Viklandet og Trollheim trafostasjon i Surnadal.

- Når dette er gjennomført, vil det bare være ca 4 km fra der linja krysser Ålvundeidet, og til Indre Nordmøre Næringspark, sier han. Derfor mener han kommunen snarest må gjøre det klart for Statnett at planen for den nye linja også må inneholde en avgrening til den nye næringsparken. Han peker på det konkurransefortrinnet det vil være å ha et større næringsområde så nært opp til sikker strømforsyning. Han mener kommunen og Sunndal Næringseiendom AS må sette av nødvendige tidsressurser til å være på hugget allerede nå.

- To alternativ

Husby mener kommunen nå har to alternativ, der det ene er å følge tradisjonelle planprosesser. Som vil ta tid. Bare å få reguleringsplan ferdig vil ta minst to år.

- Ved en slik tradisjonell planprosess, og uten å tilføre planavdelinga ekstra ressurser, tar det sikkert sju til ti år før vi kan tilby opparbeida tomter til ny næring og boliger. Dette er ikke akseptabelt.

Det andre alternativet?

At kommunestyret allerede nå gir administrasjonen beskjed om at en strategisk, langsiktig satsing på å utvikle Ålvundfjorden til et senter for næringsutvikling er så viktig for en positiv utvikling i Sunndal og på indre Nordmøre at kommunestyret ber administrasjonen innarbeide i budsjettet for 2022 nødvendige ressurser til å ansette ekstra plankapasitet i planavdelinga (prosjektstillinger).

Og videre at kommunestyret ber om at det til neste møte blir lagt fram en egen sak med foreløpig budsjett og et forslag til hvordan en kan komme raskest mulig i gang med arbeidet - og hvordan planprosessen kan gjøres raskest og enklest mulig.

Det er planlagt at forslaget til den nye næringsplanen skal legges fram for formannskapet 30. september, og kommunestyret i november.