Denne saken har vært drøftet før, men lite konkret skjer. «G. M. T» skrev sist i Aura Avis den 7/6-22 et leserinnlegg. Som beboer i samme bolig, må jeg si meg enig i at husleien burde vært lavere, og jeg anmoder Sunndal kommune og politikerne om å sette ned en liten gruppe som skal se på denne saken på nytt, bidra i diskusjonen og prøve å finne en god løsning for partene.

Jeg betaler 7750kr/md. (ex strøm) for en 3-roms leilighet. Hvis dette skal være ca. 90 % av markedsleie, vil det si at markedsleien er 8611kr/md. Dette synes å være før høyt ift. standard, størrelse, alder og beliggenhet på boligen. Boligen er muligens fra 90-tallet, og denne markedsleien er da høyere enn for sammenliknbare områder ellers i Norge (ref SSB; 2021-tall). Å sette at leien skal være 90 % av markedsleie, er urimelig. Omsorgsboliger bør være et lavterskel tilbud for gamle, syke og ressurssvake mennesker i Sunndal kommune.

Det er ca. 16 leiligheter i Ringvegen 21. Med fullt belegg bringer dette inn ca. 100 000 kr/md. i brutto husleie; dvs. ca. 1,2 MNOK/år. Kanskje har kommunen annen inntekt også; for eksempel noe tilskudd? Kommunen bør kunne legge frem et budsjett/regnskap, slik at man kan se om det er grunnlag for å senke husleien, eller ikke. Jeg synes driftsfilosofien i Ringvegen 21 skal være slik at man får et tilnærmet «0-prosjekt»; dvs at inntekt er tilnærmet lik faste + variable kostnader/påkosting. Det er behov for en del oppgradering av standarden; har kommunen en konkret plan for dette? Det bør i alle fall ikke være slik at kommunen har et godt, årlig økonomisk overskudd på boligen, som evt. er med og dekker andre kostnader som kommunen har; uten at pengene pløyes tilbake til Ringvegen 21. Kommunen kunne kanskje, prinsipielt, også sponse et evt. underskudd på driften – hva gjøres andre steder? Siden det har vært stor husleieøkning den senere tiden, bør kommunen i hvert fall love å fryse husleien for noen år fremover; og ikke engang foreta indeksregulering.

Man bør også se på «leie/eie-modellen» for Ringvegen 21, for å skape en «vinn-vinn» situasjon for eier og leietakere; nå og i fremtiden. I dag betaler vi kun leie til kommunen; det er ikke innskudd eller depositum. Dermed blir det penger ut av vinduet for oss. Hva med å konvertere til borettslag; evt. sameie – slik man, så vidt jeg vet, har på Drivatunet og Øratunet? Her er – med ikke altfor store, opprinnelige innskudd og kommunal tildeling – dermed husleia lavere enn hos oss, og beboerne sparer opp egenkapital over tid. Med litt vilje og kreativitet finnes det mange økonomiske løsninger rundt dette her. OBOS i Oslo har f.eks. en «deleie-» og «bostart»- modell og TOBB i Trondheim har en «leie-før-eie-» og «boliggaranti-» ordning. Her er det evt. gode ideer å hente. Man kunne også ha en viss økonomisk behovsprøving, som gjorde det lettere for de med minst penger å komme seg inn her.

Avslutningsvis vil jeg si at jeg er godt fornøyd med den hjelp, assistanse og service jeg får i Ringvegen 21. Kommunen skal også ha honnør for å følge opp og stelle pent og ryddig her i Helsetunparken. Snøbrøyting kunne vært bedre enkelte dager. Ellers vil jeg bemerke at jeg i februar 2022 sendte en henvendelse til kommunen vedrørende mange av momentene i dette innlegget; foreløpig uten tilbakemelding til meg. Jeg trives godt i Ringvegen 21, bortsett fra at det er noe støy og støv fra hovedvegen og maur i huset på våren. Det er derfor synd hvis høy husleie bidrar til at noen av oss må flytte ut, men en rask sjekk i nabokommunene tyder på at det finnes billigere alternativer der.

Til sist: Vi i Ringvegen 21 er en ressurssvak og liten gruppe med begrensede kunnskaper om «boligeie/leie-konsepter», og har litt vanskelig for å nå frem, og bli hørt. Håper derfor noen kan være med å bidra med å ta ideer, ønsker og denne ballen videre. Kanskje er våre ønsker om lavere husleie en del av en større debatt også, om leiepriser og kostnader for å bo i kommunale boliger og på Helsetunet i Sunndal, men det får andre ta tak i. Håper nå det er mulig å komme videre i saken uten å debattere i avisa.