Innfører omfattende karanteneregler i Sunndal

Kommunelege Svein Anders Grimstad innfører omfattende karanteneregler i Sunndal.

Kommunelege Svein Anders Grimstad innfører omfattende karanteneregler i Sunndal. Foto:

Personer som er hjemmehørende i Sunndal og kommer reisende fra fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland, ilegges hjemmekarantene i 14 dager ved ankomst. Personer som ikke har bosted/bolig i Sunndal, og som kommer fra de nevnte fylkene forbys å oppholde seg i kommunen.

DEL

Søndag kveld sendte kommuneoverlege Svein Anders Grimstad, på vegne av kriseledelsen i Sunndal ut følgende skriv til alle det måtte angå.

Kommuneoverlegen i Sunndal kommune informerer om følgende vedtak:

«For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør kommuneoverlegen søndag 15.03.2020 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1:

1) Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 4 i Norge ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.

2) Personer som er tilreisende fra områder i punkt 4 og som ikke har bolig/bosted i kommunen forbys å oppholde seg i kommunen.

3) For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldene føringer for konvertering av karantene til isolasjon.

4) Vedtaket gjelder per 15.03.2020 følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

Transittopphold på flyhavn i disse områdene regnes ikke som opphold i området.

Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav, men nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted, men bør under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre.

Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.

Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.

Vedtaket har virkning fra 15.03.2020 og gjelder inntil nytt vedtak er fattet.»


Her er den utvidede informasjonen fra kommuneoverlege Grimstad:

Under er budskapet delt inn i tre. (1) Status for smitte i Sunndal, (2) Smittevernstrategi og (3) Vedtak fra kommuneoverlegen. Det siste punktet angir hvilke regler for smitteverm som gjelder for Sunndals innbyggere og de som kommer til Sunndal.

(1) Status for smitte i Sunndal

Status per 15.03.2020: Per i dag er det ingen som testet positivt på koronasmitte i Sunndal kommune.

Kommuneoverlegen uttaler: Etter min oppfatning er smittesituasjonen i Møre og Romsdal og Sunndal kommune vesentlig forskjellig fra det man ser fra en rekke andre kommuner. I mange kommuner påvises det nå smitte av koronavirus uten at dette er mulig å smittespore tilbake til en kilde. Dette er bekymringsverdig.

Epidemiens forløp er av det europeiske smitteverninstituttet (ECDC) delt inn i fem faser. Fase 1 beskrives på følgende måte:

«Enkelte importtilfeller og smitte i ett eller to ledd fra dem, men så å si alle tilfeller lar seg spore tilbake til kjent smittekilde i Norge eller eksponering i utlandet.»

Fase 2 beskrives på følgende måte:

«Stadig flere importtilfeller, men de fleste nye tilfellene er smittet i Norge, og det finnes flere klynger med minst tre ledd av innenlands smitte, mens andre deler av landet ennå ikke er affisert.»

Folkehelseinstituttet (FHI) har vurdert at vi på nasjonalt nivå har gått over i fase 2. Per 14.03.2020 var det totalt 907 personer som var rapportert smittet med koronavirus. For FHIs dagsrapport av 14.03.2020 framgår følgende oversikt over antall påviste smittede personer:

Kommunelegen uttaler videre: Spredningen er følgelig i en vesentlig annen situasjon for fylkene sør for Møre og Romsdal og Trøndelag. Jeg deler FHIs vurdering av at man på nasjonalt nivå har gått over i fase 2. Basert på den informasjonen jeg imidlertid har tilgjengelig per i dag er det min vurdering at vi i Sunndal kommune fortsatt er i fase 1.

Som kommuneoverlege er det også min klare oppfatning at vi som kommune må gjøre alle nødvendige tiltak for å begrense smittespredningen. Vi må gjøre vårt ytterste for å kartlegge nye tilfeller av smittede for å forhindre spredning i lokalsamfunnet.

(2) Smittevernstrategi

Kommunelegen uttaler videre: Folkehelseinstituttet skriver i sin risikovurdering av 12.03.2020 at erfaringene fra andre land tyder på at det er mulig å påvirke epidemiens gang gjennom flere «godt gjennomførte tiltak i kombinasjon». Det angis at «selv en liten nedgang i reproduksjonstallet, vil ha stor betydning for epidemiens størrelse og varighet».

Tiltak mot epidemiens spredning tar sikte på å bringe det effektive reproduksjonstallet under 1. Da gir hver pasient i gjennomsnitt opphav til færre en én ny pasient. Dermed dør epidemien ut.

I fase 1 (og 2) er målet å utsette starten av epidemien lengst mulig. Aktuelle tiltak er da:

  • God hygiene i befolkningen (tiltak 1)
  • Tidlig oppdaging og isolering av smittede (tiltak 2)
  • Oppfølging av eksponerte (tiltak 3)
  • Færre reisende fra epidemiske områder (tiltak 4)

Hva gjelder tiltak en om hygiene i befolkningen er dette understreket både nasjonalt og lokalt. Det er i Sunndal kommune «distribuert» informasjonsmateriell i «alle kanaler», herunder på nettsider, i media, ved oppslag og gjennom direkte oppfordringer.

Tiltak 2 gjelder tidlig oppdaging og isolering av smittede personer. Noen tiltak er gjort. Nye vil raskt bli implementert.

Tiltak 3 innebærer oppfølging av eksponerte, dvs. smitteoppsporing. I Sunndal har dette så langt ikke vært aktuelt.

Tiltak 4 går på å hindre reisende fra epidemiske områder. Hensikten med tiltak 4 (som beskrevet overfor) redusere import av smitte med personer som kommer fra områder med vedvarende spredning. Dette er et viktig tiltak i fase 1, og delvis i fase 2, når det er stor forskjell i antall smittede personer i ulike deler av landet. Per nå er det min vurdering at «epidemiske områder» nasjonalt er alle fylker sør for Møre og Romsdal og Trøndelag.

I fase 3, 4 og 5 anbefales redusert kontakthyppighet i befolkningen (tiltak 5). FHI beskriver dette tiltaket på følgende måte:

«Redusert kontakthyppighet i befolkningen ved at man holder avstand til andre, jobber hjemmefra hvis man kan og unngår forsamlinger. Arrangementer blir avlyst. Skoler for ungdom og unge voksne vil bli vurdert stengt. Tiltakene tar sikte på å forebygge sitte fra personer som ikke vet at de er smittsomme».

Utdyping av «tiltak 4»

Tiltak 4 kan omfatte alle, eller de kan omfatte risikogrupper eller folk rundt risikogrupper. Tiltaket kan innebære:

  • Økt avstand mellom folk i undervisningsinstitusjoner, bedrifter, forsamlingslokaler og kollektivtrafikk.
  • Mindre bruk av undervisningsinstitusjoner, bedrifter, forsamlingslokaler og kollektivtrafikk.
  • Stenging av undervisningsinstitusjoner, bedrifter, forsamlingslokaler og kollektivtrafikk samt avlysning av arrangementer.
  • Portforbud.
  • Avsperring av områder med sanitærbarrierer.

Flere av overstående punkter er allerede gjennomført i kommunen med grunnlag i Helsedirektoratets vedtak datert 12.03.2020. Dette vedtaket lyder:

«For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, vedtak om

1) at alle som ankommer Norge etter reiser utenfor Norden ilegges karantene (isolering) i 14 dager etter ankomst

2) at alle som ankommer Norge etter reiser utenfor Norden ilegges karantene (isolering) ved symptomer som forkjølelse, feber og/eller tungpustethet. Isoleringen varer i minst 7 dager etter symptomfrihet.

Restriksjonene omfatter også reisende til Norge via nordiske land, etter opphold utenfor Norden.

Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted, men bør under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre.

Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.

Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra vedtaket. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

Virksomhetsledelsen gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.

Vedtaket har virkning fra 27. februar 2020 og gjelder inntil nytt vedtak er fattet.»

Tiltak 4 har som tidligere omtalt som mål å redusere import av smittede personer fra andre områder. Dette er av naturlige årsaker primært relevant i tidlige faser av epidemien. Når «importerte tilfeller» utgjøre en stadig mindre andel av nye tilfeller har tiltaket mistet sin relevans. Det er min vurdering at vi i Sunndal kommune nå må fokusere på dette tiltaket, mens vi lokalt fortsatt er i fase 1.

(3) Vedtak fra kommuneoverlegen i Sunndal kommune

I lys av det som er fatter kommuneoverlegen i Sunndal kommune derfor følgende vedtak:

«For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjør kommuneoverlegen søndag 15.03.2020 følgende vedtak, etter smittevernloven § 4-1:

1) Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 4 i Norge ilegges hjemmekarantene i 14 dager etter ankomst.

2) Personer som er tilreisende fra områder i punkt 4 og som ikke har bolig/bosted i kommunen forbys å oppholde seg i kommunen.

3) For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldene føringer for konvertering av karantene til isolasjon.

4) Vedtaket gjelder per 15.03.2020 følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

Transittopphold på flyhavn i disse områdene regnes ikke som opphold i området.

Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav, men nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

Reisende som ikke har symptomer kan reise til planlagt oppholdssted, men bør under reisen så langt det lar seg gjøre holde avstand til andre.

Reisende med symptomer skal umiddelbart i isolering, og kan ikke bruke offentlig transport.

Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.

Vedtaket har virkning fra 15.03.2020 og gjelder inntil nytt vedtak er fattet.»

Vedtaket supplerer Helsedirektoratets vedtak av 12.03.2020. Klage på dette vedtaket avgjøres, jf. smittevernloven § 8-3 av Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Begrunnelse for vedtaket

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommen er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av Verdens helseorganisasjon. Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge.

Helsedirektoratet vurderte 10.03.2020 at spredningen har gått over i en ny fase hvor en ikke har klart å identifisere smittekjeden for alle som blir syke. Dette innebærer at alle nye smittetilfeller ikke lenger kan spores tilbake til utlandet. Som angitt tidligere har Folkehelseinstituttet angitt at epidemien på nasjonalt nivå har gått over i fase 2. Dette er etter min vurdering ikke tilfellet for Sunndal kommune. I den nåværende situasjonen er det derfor min vurdering å gjennomføre tiltak som er strengere enn det som er gjort på nasjonalt nivå. Dette for i så stor grad som mulig å forebygge og motvirke overføring av koronavirus til og blant befolkningen i Sunndal kommune.

Jeg anser vedtaket nødvendige både for å beskytte sårbare grupper og for å opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenesten. Som FHI har fastslått selv en liten nedgang i reproduksjonstallet («antall personer en smittet person smitter»), vil ha stor betydning for epidemiens størrelse og varighet.

Vedtaket er derfor etter min vurdering forholdsmessig og tjenelig ut fra en helhetsvurdering. Kommuneoverlegen vurderer at vedtaket med angitte smitteverntiltak har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet i kommunen. Dette for i så stor grad som mulig opprettholde tilstrekkelig smittevernskapasitet i kommunen. I det ligger det også at Helse Møre og Romsdal skal ha så gode forutsetninger som mulig til å sikre nødvendig helsehjelp til befolkningen i opptaksområdet.

Etter min vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved vedtaket overstige den belastning og ulempe for de vedtaket gjelder. Frivillig medvirkning er vektlagt i vurderingen.

Jeg vil påpeke at smittevernloven § 4-1 tredje ledd som lyder:

«Har kommunestyret eller Helsedirektoratet truffet vedtak om tiltak etter første eller andre ledd som den ansvarlige ikke retter seg etter, kan kommunestyret sørge for at tiltakene blir satt i verk. Kommunestyret kan sørge for iverksetting av tiltakene også dersom den ansvarliges holdning eller atferd kan medføre at iverksettingen blir forsinket, eller dersom det er uvisst hvem som er den ansvarlige. Tiltakene gjennomføres for den ansvarliges regning, kommunen hefter for kravet om vederlag.»

Avslutningvis vil jeg også understreke at smittevernloven § 8-1 angir at forsettlig eller uaktsom overtredelse av vedtak gitt med hjemmel i loven kan straffes med bot eller fengsel inntil 2 år. Dersom overtredelsen fører til tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp eller helse som følge, er straffen bot eller fengsel inntil 4 år. Sunndal kommune vil anmelde overtredelser av vedtaket.

15.03.2020

Svein Anders Grimstad

kommuneoverlege

Artikkeltags