Gå til sidens hovedinnhold

Jakob Vor­ren AUF-kan­di­dat til Stor­tin­get

Artikkelen er over 1 år gammel

Møre og Romsdal har valgt Jakob Vorren (25) og Åse Kristin Bakke (24) som sine kandidater til Stortinget ved valget 2021.

– Vi håper at Arbeiderpartiet lytter til framtiden og sørger for at vi får sterke unge stemmer inn på Stortinget, skriver AUF i en pressemelding.

Vor­ren sit­ter i dag på fyl­kes­tin­get og har lagt farts­tid i po­li­tik­ken. Nå gle­der han seg til ar­bei­det som lig­ger framfor han.

– Det er vel­dig stort å få til­li­ten fra det stør­ste ung­doms­par­ti­et i Møre og Roms­dal. Jeg er klar for å set­te det ung­dom­me­li­ge stem­pe­let på na­sjo­nal po­li­tikk, om Ar­bei­der­par­ti­et til høs­ten me­ner jeg er rik­tig per­son, sier han.

Vor­ren og Bak­ke var inn­stilt som ung­doms­kan­di­da­ter av valg­ko­mi­te­en og ved­tatt en­stem­mig av AUFs re­pre­sen­tant­skap.

Åse Kris­tin har en lang og im­po­ne­ren­de kar­rie­re i po­li­tik­ken bak seg. Ved val­get i 2015 ble hun va­ra­ord­fø­rer i Sand­øy som Norges yng­ste, og i dag er hun fol­ke­valgt i Ålesund kom­mu­ne.

– Jeg set­ter pris på mu­lig­he­ten til å bru­ke min stem­me til å set­te vik­ti­ge sa­ker for ung­dom på agen­da­en, og tak­ker for til­li­ten fra AUF. Så får vi håpe at også Ar­bei­der­par­ti­ets valgkomité me­ner jeg er en pas­sen­de kan­di­dat, sier hun.

Selv om Åse Kris­tin Bak­ke og Jakob Vor­ren er valgt av AUF som sine kan­di­da­ter, er det nå opp til Møre og Roms­dal Ar­bei­der­par­tis valgkomité og no­mi­na­sjons­mø­te å av­gjø­re om de to blir med på valg­lis­ten og hvil­ken plass de får.

Kommentarer til denne saken