«Jeg tror kommunedirektøren også trenger litt opplæring»

Erling Rød. (Arkiv)

Erling Rød. (Arkiv)

Av
DEL

Leserbrev Kommunedirektør Dyrnes foreslår foreslår politikeropplæring for å sikre felles forståelse av rollefordelingen mellom arbeidsgiver med øverste arbeidsgiveransvar og arbeidsgiver med delegert arbeidsgivers myndighet, med referanse til kommuneloven og delegeringsreglementet.

Vi fikk en ny kommunelov i 2018 som ble tatt i bruk i 2019. Kommunal-og moderniseringsminister Monica Meland sa at «loven som er moderne og tilgjengelig, skal leses og forstås av folkevalgte, ansatte og innbyggere. Det kommunale selvstyret og folkestyre blir lovfestet og kommunene får vide muligheter til å gjøre lokale vurderinger og prioriteringer for å løse oppgavene. Det blir et tydelig skille mellom folkevalgte organer og andre kommunale organer. Den nye loven inneholder flere tiltak som legger bedre tilrette for god kontroll og styring enn dagens lov.»

I fjor vinter var det et opplærings-seminar i Molde i regi av KS. 2 sunndalinger deltok.

Jeg mente opplæringen i den nye kommuneloven ikke var god nok og laget en interpellasjon til kommunestyremøtet 8. mai 2019 som ble enstemmig vedtatt slik;

«Kommunestyret ber om at administrasjonen legger fram ei plan for iverksetting av den nye kommuneloven. Planen skal omfatte opplæring av ansatte og folkevalgte, samt en strategi for de formelle interkommunale samarbeidene.»

Kommunedirektøren har etter 9 måneder ikke lagt fram noen planer eller laget strategi for interkommunale samarbeider.

Når det nå har blitt ugreie med «Heltidsprosjektet», mener direktøren at vi politikerne ikke forstår rollen vår og vil ha oss på voksenopplæring.

Jeg tror kommunedirektøren også trenger litt opplæring.

Kommunelovens §13-1 er slik; https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§13-1

«Kommunedirektør. Myndighet og oppgaver

Kommunestyret og fylkestinget ansetter selv en kommunedirektør, som skal være leder av kommunens og fylkeskommunens administrasjon.

Kommunedirektøren skal lede den samlete kommunale eller fylkeskommunale administrasjonen, med de unntak som følger av lov, og innenfor de instrukser, retningslinjer eller pålegg kommunestyret eller fylkestinget gir.

Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak.

Kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt uten ugrunnet opphold. Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, skal han eller hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på dette på en egnet måte.

Kommunedirektøren har møte- og talerett i alle kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer, med unntak av kontrollutvalget. Kommunedirektøren kan la en av sine underordnede utøve denne retten på sine vegne.

Et folkevalgt organ kan gi kommunedirektøren myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget selv har bestemt noe annet.

Kommunedirektøren har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov»

Kort fortalt skal direktøren; lede, utrede og iverksette.

Direktøren har ikke iverksatt vedtaket fra 8. mai i fjor. Hvis opplæringen i ny kommunelov hadde blitt gjort, kunne noen av ugreiene i «Heltidsprosjektet» blitt unngått.

I desembermøtet gav kommunestyret en uttalelse til utredningen om skattlegging av vannkraftverk (NOU 2019 16). I direktørens framstilling var NOU-en som vi skulle uttale oss om, ikke lagt ved. Uttalelsen var ikke laget av kommunedirektøren, men av LVK og ført i pennen av advokatfirmaet Lund & Co. Advokatfirmaet som også driver Kommunekraft as, vil bli direkte berørt av de foreslåtte endringene skattesystemet og var dermed inhabile. Saken var ikke forsvarlig utredet.

Jeg er glad noe av det vi bestemte i fjor endelig bli gjennomført, og oppfordrer kommunedirektøren til å være med i alle timene.

Det er lurt å være litt forberedt.

KS sitt kurs ligger her: https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/kommuneloven/informasjon-om-ny-kommunelov/

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken