Norge har svært lite jordbruksareal sammenliknet med mange andre land. For å sikre matproduksjonen er det derfor viktig med et sterkt jordvern, kombinert med bedre utnyttelse av tilgjengelige jordbruksarealer.

De siste 50 år er det i Norge omdisponert mer enn en million dekar jordbruksareal til andre formål.

I Norge er det en konstant konflikt mellom arealer til matproduksjon og behov for arealer til byvekst med boliger, næringsarealer, infrastruktur og fellesarealer. Bare 3 % av landarealet vårt er dyrka mark. Av klimatiske, topografiske og andre naturgitte årsaker er det kun 1/3 av det dyrka arealet som benyttes til å dyrke matkorn.

Stram inn jordvernmålet!

I mai 2021 la regjeringen fram en oppdatert nasjonal jordvernstrategi med et fastsatt mål om at den årlige omdisponeringen av dyrka jord må være under 3.000 dekar innen 2025. Jordvern Norge mener dette er et skritt i riktig retning. Det er også gledelig at regjeringen har et mål om å stramme dette ytterligere inn til 2.000 dekar, slik også Jordvern Norge har anbefalt.

Jordvern Norge mener at dyrkbar jord også må vernes, og at det må arbeides for å halvere avgangen av dyrkbar jord fra 7.000 dekar per år slik den er i dag.

Vektlegg jordvernet i veiprosjekta

Med store nasjonale samferdselsprosjekt og regionale prosjekt er landbruksjord flere steder i landet under press. Jordvern Norge mener det er mulig å få til gode løsninger i alle prosjekt, når man har fokus på og prioriterer jordvernet. Øvre fartsgrense senkes. Dette vil redusere veiens arealkrav betydelig, samt senke både klimagassutslipp, mikroplast og redusere kostnadene på vegutbygging. Jordvern Norge mener at jordvernet må vektlegges og veie tungt i alle samferdselsprosjekt.

Håndhev jordlova!

Jordlova må håndheves bedre, og ansvaret for håndheving av loven må ligge hos statsforvalteren. Jordflytting blir brukt som et avbøtende tiltak til nedbygging av dyrka og dyrkbar jord, men kvaliteten på arbeidet er varierende.

Det må utarbeides en egen forskrift for jordflytting, slik at jordflytting blir en del av det kommunale og regionale planarbeidet. Jordflytting må bidra til matjorda faktisk ivaretas på en god måte, og dumping må forbys.

Ja til årlig jordvernpris!

En viktig del av jordvernarbeidet er oppmerksomhet rundt tiltak, og også synliggjøre det gode arbeidet som gjøres rundt om i landet. Landbruks- og matdepartementet har siden 2017 delt ut en nasjonal jordvernpris for å styrke jordvernet. Per i dag deles denne prisen ut annethvert år. Jordvern Norge mener det vil være et enda sterke signal å dele ut denne prisen hvert år, og anbefaler at det fra 2022 blir gjort årlig.

God kontroll og oppfølging av jordvernmålene er avgjørende i et godt jordvernarbeid. Jordvern Norge mener derfor Regjeringen bør utvikle gode, kontrollerbare, effektive og presise redskap og virkemidler for å nå de nasjonale jordvernmål.

Vedtatt av årsmøtet i Jordvern Norge 26. november 2021.