Kartlegging av ustabilt fjell: Tre nye områder i Sunndal registrert

Gikling 1: Full kollaps av hele partiet anses som usannsynlig.

Gikling 1: Full kollaps av hele partiet anses som usannsynlig.

Norges geologiske undersøkelse har på oppdrag av NVE gjennomført en kartlegging av ustabile fjellparti som kan utvikle seg til fjellskred. Det er risikoklassifisert ytterligere tre fjellparti i Sunndal kommune med faresone.

DEL

Dette går fram av en e-post som kommunen har mottatt fra NVE.

De tre områdene er disse:

1) Gikling 1 i Sunndalen. Årlig sannsynlighet > 1/5.000, middels konsekvensklasse.

2) Navardalsnebba, Tverrådalen. Årlig sannsynlighet > 1/1.000, svært lav konsekvensklasse.

3) Ottdalskammen Øverst i Innerdalen ved kommunegrensen til Oppdal. Årlig sannsynlighet >1/1.000, svært lav konsekvensklasse.

Om de forskjellige partiene heter det i rapporten:

Gikling 1 er et stort ustabilt fjellparti i sakte bevegelse (2-7 mm år), men en kollaps av hele fjellpartiet er vurdert som usannsynlig. En del (scenario A) beveger seg 4–7 mm/år og er estimert til et volum på 19 millioner m³ og med en årlig sannsynlighet over 1/5.000. Et skred herfra vil gå over Sunndalen, nå flere bygninger og demme opp Driva. Fjellpartiet er klassifisert med middels risiko, og NVE vil sette opp periodisk overvåking i løpet av 2020. Overvåkingen kommer til å bestå av flere hjørnereflektorer, som måles fra satellitt (InSAR) og gir data om bevegelse flere ganger hver uke. En søknad for oppsett av reflektorer blir sendt særskilt. Bevegelsene i hele fjellpartiet vil bli analysert årlig på kart for å se etter tegn på endring i bevegelser.

Det er da ikke tillatt å bygge i sikkerhetsklasse S3 i faresonen, men på sikt er det mulig at det kommer muligheter for et unntak for dette i TEK17, med betingelse av at fjellpartiet overvåkes periodisk slik som planlagt. Et fjellskred vil demme opp Driva og det er sannsynlig at det kan skje dambrudd. Årlig sannsynlighet for dambrudd er mindre enn 1/5.000, og av den grunn gjennomfører ikke NVE dambruddsmodellering på nåværende tidspunkt, men dette vil gjøres om bevegelsene øker.

Navardalsnebba er et ustabilt fjellparti som ligger nord for et tidligere stort fjellskred som har demmet opp Tverråvatnet. Fjellpartiet har et volum på litt over 4 millioner m³ og beveger seg 5–20 mm/år og årlig sannsynlighet for skred er estimert til over 1/1.000. Et eventuelt skred vil gå over turstien i Tverrådalen og ned mot øvre del av Innerdalen, men vil ikke nå bebyggelse. Fjellpartiet er dermed klassifisert med lav risiko, og kommer ikke til å bli overvåket systematisk. Det vil bli publisert en faresone, og det vil ikke være mulig å bygge i sikkerhetsklasse S2 eller S3 i faresonen.

Ottdalskammen er et ustabilt fjellparti på vel 4,4 millioner m³ som beveger seg 5–20 mm/år og med en årlig sannsynlighet for skred over 1/1.000. Et eventuelt skred vil ikke nå bygninger, og fjellpartiet klassifiseres med lav risiko. Fjellpartiet vil ikke bli overvåket systematisk, men en faresone blir publisert.

Andre fjellparti: Ytterligere seks ustabile fjellparti i Sunndal kommune er kartlagt og blir publisert. Det er Ekkertinden, Fulånebba, Gammelseterhaugen, Gjervollsetra, Ottem og Svarthamran. De har alle årlig sannsynlighet på mindre enn 1/5.000 og publiseres derfor uten faresone og har ikke konsekvenserfor arealplanlegging, går det fram av rapporten.

Artikkeltags