Stig Jacobsen, når kommunestyrevedtaket i Nesset gikk motsatt vei av hva du har jobbet for og har lagt ned store ressurser i, er det lov å være skuffet! Det ville vi også vært, om resultatet hadde vært motsatt.

Når vi ser kommentarene fra deg og de som er imot det moderne gjenvinningsanlegget som planlegges på Raudsand, virker det som dere legger mer i kommunestyrevedtaket enn det som faktisk er tilfellet. Kommunestyret fattet jo kun beslutning om en reguleringsplan for Bergmesteren Raudsand, ikke noe mer. En reguleringsplan gir jo ikke i seg selv tillatelse til å bygge et anlegg for spesialavfall, den sier bare at arealet som er regulert er egnet for slik type virksomhet og at det er tillatt å bruke arealet til slik virksomhet dersom øvrige tillatelser blir gitt. Et anlegg for spesialavfall må godkjennes av Miljødirektoratet, og Klima- og miljødepartementet, og arbeidet med å tilveiebringe detaljkunnskap om hvordan fabrikkanlegget skal bygges starter nå. Dialogen fremover blir sammen med miljømyndighetene og deres klare regelverk for sikring av omgivelsene når noen søker om å etablere behandlingsanlegg for spesialavfall.

Det vi derimot har begrenset sympati for, er beklagelsen din over alle som ikke er enig med synspunktene dine og som er tilhengere av at industribygden Raudsand kan få ny aktivitet.

Det er tydelig at demokratiske prosesser ikke er så viktige når man ikke lykkes. Du peker - som riktig er - på at nabokommunene har brukt det sterkeste virkemidlet som plan- og bygningsloven gir gjennom bruk av innsigelser. Da er jo systemet slik at reguleringsplanen blir løftet opp på statlig nivå, slik som nettopp skjer i denne saken. Departementet skal gjøre en realitetsvurdering av innsigelsene, og er det hold i innsigelsene - som du mener - vil disse bli lyttet til. Fra prosjektets side mener vi innsigelsene savner grunnlag og må sees bort i fra, og da blir det jo opp til departementet å ta stilling til rett og galt her.

Når du så gir uttrykk for frykt for at faglige vurderinger ikke vil blir gjort, men at det kan skje politiske hestehandler, viser jo det at du ikke har tillit til myndighetene i denne saken. Vi for vår del er trygge på at miljømyndighetene vil legge lovverket og faglige vurderinger til grunn i sin vurdering, og har ikke erfaring for slik «hestehandel» som du frykter. At man likevel kan være uenig i vurderinger miljømyndighetene gjør er en annen sak og en naturlig del av prosessen.

Videre spekulerer du fritt i om hvor arbeidskraften skal komme i fra, og du går langt i å insinuere at den vil komme fra andre land enn Norge. Vi for vår del har ikke noe imot mennesker som kommer i fra andre land, og vi tror innbyggerne i Nesset gjerne tar imot nye innbyggere som vil bosette seg og delta i lokalmiljøet her. Vi ønsker dyktige folk velkommen, uansett hvor de er fra.