Det går fram i et notat fra Vinnutrappas venner til Sunndal kommune og andre aktører som har gitt finansieringstilsagn så langt.

Det er flere utfordringer som påpekes i notatet, som er datert 8. september.

Som følge av koronasituasjonen og reiserestriksjoner har sherpaene fra Nepal verken fått utreisetillatelse eller innreisetillatelse til Norge. Nå er dette ordnet, og de første sherpaene vil være i arbeid i løpet av uka. Men Stibyggaren AS har mye mer arbeid enn det er mulig å gjennomføre i år. Derfor planlegger de at de fleste kan få noe arbeid gjort, men ingen får alt.

Stiselskapet prioriterer også slik at prosjekt lengst nord og høyest i terrenget kommer først. Dersom Vinnutrappas venner hadde hatt mulighet til å ta imot dem, så kunne de fått fire mann til Sunndal en gang tidlig i oktober.

Får ikke søkt om tippemidler

Samtidig har det vist seg vanskelig å finne en løsning for å få søkt om tippemidler til tiltaket. Venneforeningen er ikke spillemiddelberettiget. I slike prosjekt er det gjerne idrettslag som søker om og får tippemidler. Dette er for eksempel løsningen som er valgt for Midsundtrappene samt for Eidsvåg som planlegger sherpasti opp til Prestaksla. Styreleder Per Steinar Husby i Vinnutrappas venner påpeker at det ikke finnes noen idrettslag i Sunndal som har naturlige oppgaver med stier og turaktivitet.

- Vi har arbeidet mye med å finne en løsning her, men har ikke lykkes så langt. Nå er vi langt ute i september, og må bare ta til orientering at dette ikke kan løses slik at vi kan komme i gang i høst. Dessverre.

Husby i Vinnutrappas venner: - Godt fornøyd med vedtaket

Til Aura Avis forklarer Husby at venneforeninga også først jobbet med å få etablert et eget idrettslag; et Vinnu tur- og stilag. Men da de rådførte seg med blant andre idrettskretsen, fikk de klare tilbakemeldinger om at det å bare legge til rette for mosjon og aktivitet, ikke er tilstrekkelig for å bli godkjent.

Fortsetter uten tippemidler?

Styret i Vinnutrappas venner har likevel ikke gitt opp, understreker Husby.

Målet er derfor anleggsstart så snart som det er forsvarlig og praktisk mulig til våren.

Venneforeninga skriver i notatet at de er avhengige av at de som har gitt tilsagn om tilskudd, fortsatt er med, selv om forutsetningene er endret noe.

Det skisseres to alternativ for vegen videre:

* Selv om det per dato ser vanskelig ut, så vil de fortsatt prøve å finne en løsning som åpner for tippemidler.

* Gjennomføre prosjektet uten de 750.000 kronene som ligger inne i tippemidler.

- Vi vil da gjøre vårt beste for å sikre andre midler for å dekke opp for manglende tippemidler, skriver venneforeninga, som naturligvis ikke kan garantere at de lykkes med dette.

En slik løsning forutsetter at de som har gitt tilsagn om tilskudd, er med på løsningen, samt at kommunen deltar med samme totalsum, selv om tippemidlene uteblir.

Dette betyr at saken vil komme tilbake til politikernes bord. Tidligere har kommunestyret vedtatt å støtte byggingen av Vinnutrappa med én million kroner, samt 750.000 kroner i kommunal andel spillemidler.

Budsjettet for Vinnutrappa er på 6,2 millioner, dette for byggetrinn 1. Blant dem som har gitt tilsagn om finansiering, er Sunndal Sparebank, Sunndal Næringsselskap, Sunndal kommune og Sparebank 1 SMN, til sammen 4,35 millioner. Det lå inne en forventet inntekt på tippemidler på 750.000 kroner. Skulle denne forsvinne, må venneforeningen finne dette beløpet et annet sted. Det er også budsjettert med salg av trinn, sponsormidler fra næringslivet og lignende på minst 900.000 kroner.

I notatet skriver Per Steinar Husby for Vinnutrappas venner at orienteringen er å se på som en søknad om fortsatt støtte til prosjektet, selv med en noe endret framdrift, og eventuelt uten tippemidler.