MENINGER Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger

KS, medlemsorganisasjonen for kommuner og fylkeskommuner, har sendt ut et debatthefte til sine medlemmer. En viktig del av heftet er informasjon om hvilke samfunnsendringer som vil påvirke kommunesektoren framover, og hvordan kommunene bør innrette seg for å møte disse utfordringene. Utdanningsforbundet reagerer på at KS signaliserer svært lave ambisjoner for utdanningssektoren – en stor del av tjenestetilbudet i kommunene.

Det mest iøynefallende er hvordan KS beskriver den demografiske utviklinga. De eldre vil utgjøre en stadig større del av befolkninga, mens barn og unge blir færre. Denne utviklinga er beskrevet uten forbehold og usikkerhetsfaktorer. KS trekker derfor en rask konklusjon om at kommunene bør være opptatt av å rekruttere personell til helsesektoren, skolen er det visst ikke så nøye med.

I Tingvoll har det over tid vært et mantra fra kommuneadministrasjonen at elevtallet i skole og barnehage synker «dramatisk». Dette ligger som bakteppe for dramatiske kutt i skole og barnehage. Tallene viser at budsjettkutta som foreslås er dramatiske, forslaget for 2022 var på 4,7 millioner. Tallene på nedgangen i barnetall står derimot ikke i forhold til disse kuttene.

KS har beregnet at behovet for ansette i skolen vil reduseres med 6000 i løpet av de neste 10 åren. Her lar de være å nevne at mer enn 16.000 årsverk i grunnskole og videregående skole i dag gjennomføres av ansatte uten lærerutdanning. I tillegg er mange lærere satt til å undervise i fag de ikke har undervisningskompetanse. I Tingvollskolene blir heldigvis de fleste elever undervist av kvalifiserte lærere, men slik er det ikke over alt, og KS burde i alle fall ta med alle relevante tall i sine vurderinger.

På et generelt nivå blir forholdet mellom tjenestemottakere, oppgaver og arbeidstakere beskrevet tilnærmet perfekt i dag, og KS synes å mene at dette ikke vil endre seg så mye over tid. Utdanningsforbundet savner her en analyse av hva det vil bety for utdanningsområdet at hver arbeidstaker må bidra mer til verdiskapinga. Endringer i arbeidslivet som følge av teknologisk utvikling og overgang til det grønne skiftet vil kreve at arbeidstakerne får kompetansepåfyll gjennom hele arbeidslivet. Hvilken rolle tenker KS at kommunal sektor skal ha i dette kompetansearbeidet, eller er ikke vår sektor tiltenkt en rolle her?

KS må bidra til å sikre elevenes rett til god utdanning, og bør også vurdere hvilke utdanningsinstitusjoner et samfunn i endring har behov for. Utdanningsforbundet i Tingvoll vil utfordre Tingvoll kommune til å bruke sin stemme inn i sin medlemsorganisasjon KS.

Velferdsstaten og verdiskaping bygger på ei god utdanning !