Gå til sidens hovedinnhold

Feirer idrettsgleden

Artikkelen er over 4 år gammel

Fredag 21. ap­ril in­vi­te­rer Sunn­dal kul­tur­tje­nes­te og Sunn­dal id­retts­råd til gal­la i Stø­gu.

– Vi øns­ker å vise alle som hol­der på med id­rett at vi set­ter pris på dem, sier kul­tur­sjef i Sunn­dal, Ole Mag­ne Ans­nes.

Det er fjerd­e året at Kul­tur­tje­nes­ten i Sunn­dal in­vi­te­rer lo­ka­le ild­sje­ler og id­retts­ut­øve­re til gal­la på kul­tur­hu­set.

– Det er en kveld vi løf­ter fram en­kelt­pre­sta­sjo­ner, men også set­ter pris på bred­den. Et godt id­retts­mil­jø er vik­tig for lo­kal­sam­fun­net og her spil­ler bred­den en stor rol­le. Uten ild­sje­ler som står på blir det in­gen­ting av noe, sier Ans­nes.

En fin ba­lan­se

Gal­la­en fore­går i Stø­gu og er åpen for alle.

– Vi har in­vi­tert lag og or­ga­ni­sa­sjo­ner spe­si­elt, men hå­per at alle som er glad i id­rett vil være med, sier le­der for id­rett og fri­lufts­liv i Sunn­dal, Siv-Gre­te Spon­ås.

Det blir ser­vert full mid­dag og des­sert. Kim And­re Rønningen står for kul­tu­rel­le inn­slag og or­ga­ni­sa­sjo­nen MOT vil hol­de et in­spi­re­ren­de fore­drag.

– Vi skal ha en av­slap­pet og god stem­ning, sam­ti­dig skal det være kva­li­tet og stil, sier Ans­nes.

Sunn­dal Id­retts­råd

Det skal de­les ut pri­ser i ka­te­go­ri­ene: Årets id­retts­ut­øver/lag, Årets ta­lent, Årets ild­sjel, Åpen klas­se og He­ders­pris.

Stig Oldervik og Elin Solheim er no­mi­nert i ka­te­go­ri­en Åpen klas­se. I klas­sen Årets ild­sjel er Skøy­te­grup­pa i Dri­va id­retts­lag, Hilde Nilsen i Sunn­dal hånd­ball og Zakki Bør­set i Kvass Ulv­un­gen no­mi­nert.

Hel­ge Kristiansen, Han­ne Asp, Egil Knar­vik, Ole Mag­ne Ans­nes og Siv-Gre­te Spon­ås sit­ter i Sunn­dal Id­retts­råd som de­ler ut pri­se­ne.

– Det blir en fin kveld. Vi gle­der oss til å gle­de dem som gjør noe for and­re, sier Spon­ås.

Kommentarer til denne saken