Over 300 mennesker besøkte åpningen av kunstutstillingen der Christin Løkke deltok. Hennes bidrag til utstillingen er verket «Naustet i nord». Det er et værslitt naust, tilsynelatende tæret av tidens tann, på rundt 30 cm. Ved første øyekast kan det se ut som om det er laget av rustent jern, men den er laget av keramikk. Verket ble solgt raskt, og flere ville vite om hun hadde flere å selge. Hun var selv til stede ved åpningen i Bodø. Kunstverket er en del av en vandreutstilling, og det neste året reise rundt i Nordland, Troms og Finnmark.

– Det var en fan­tas­tisk opp­le­vel­se. Det var litt av et sel­skap jeg var i sam­men med pro­fe­sjo­nel­le kunst­ne­re, sier Lø­kke.

Hun har job­bet med å få til ut­tryk­ket i lei­re i over ett år, og har brent man­ge naust før hun fikk det ret­te. Nå ten­ker hun at et slikt naust ville vært per­fekt i rus­tent jern. Da ville hun gått opp i stør­rel­se fra det naus­tet hun stil­te ut i Bodø.

– Det had­de vært utro­lig tøft å få til, for slike naust er vel­dig gjen­kjenn­bart langs hele kys­ten, ikke bare i nord.

Sjø­sa­mis­ke røt­ter

Lø­kke viss­te ikke før i vok­sen al­der at hun had­de sjø­sa­mis­ke røt­ter, men både hen­nes bes­te­far og bes­te­mor, og hen­nes mor er sjø­sa­mer. Når hun ser til­ba­ke på barn­dom­men kan hun huske ord som ble brukt på sa­misk, men den gan­gen prøv­de man å skjule det sa­mis­ke.

– Det er fan­tas­tisk å opp­le­ve den­ne bak­grun­nen i vok­sen al­der. Jeg hus­ker en gang jeg var med bes­te­mor på fjell­tur til en same­leir, og hun snak­ket sa­misk med dem vi møt­te. Men man skul­le lik­som ikke ved­kjen­ne seg det, for det kun­ne være skam­be­lagt å være same. For meg er det ikke det. Det er nett­opp den sa­mis­ke bak­grun­nen jeg job­ber med som kunst­ner nå. Det er det jeg får in­spi­ra­sjon av, både in­nen bil­de­kunst og det skulp­tu­rel­le ar­bei­det.

Hun for­tel­ler at det er en helt an­nen stolt­het i da­gens ge­ne­ra­sjon, der det sa­mis­ke er noe man er stolt over.

En ting Lø­kke nå øns­ker å få til er å lage en mer hel­het­lig ut­stil­ling med fle­re skulp­tu­rer fra det sa­mis­ke mil­jø­et. Kan­skje blir det også fle­re naust. Hvor­vidt det blir en ut­stil­ling i nord el­ler her på Møre er ikke godt å si ennå.