Alle områder i Tingvoll er ikke grundig undersøkt. Men i 2014 var NVE i Tingvoll. Det som ledd i et landsomfattende program for oversiktsplanlegging og potensielle skredfarer og store kvikkleireforekomster i norske kommuner. De tok for seg områder hvor det er potensiell fare for kvikkleireskred.
I Tingvoll ble to områder undersøkt for kvikkleire, Meisingset og Tingvollvågen.

– Fareklassen er definert som lav i begge områder, opplyser avdelingsingeniør for plan Per Gunnar Løset i Tingvoll kommune til Aura Avis.

Ikke fare for store skred

Ifølge undersøkelsene er kvikkleire et lite problem i Tingvoll:

– Konklusjonen for Tingvollvågen er at det ikke er fare for store kvikkleireskred. Men at det kan være lommer med bløt leire, som må tas hensyn til i de enkelte byggeprosjektene, sier Løset.

Den ansvarlige i den enkelte byggesak, har da ansvar for å dokumenter at det er tilstrekkelig sikkerhet i henhold til byggeteknisk forskrift (TEK 17).

– Kvikkleire kan finnes i andre områder enn de som er undersøkt. Ved regulering av nye byggeområder, må skredfaren avklares før reguleringsplan kan godkjennes, sier Løset.

Lokk på leira

Når det gjelder området på Meisingset, ble det tatt spesielle hensyn til dette under utbyggingen av riksveg 70. Under en befaring med formannskapet i 2018, ble det opplyst fra prosjektledelsen at det skulle legges lokk på leira.

Dette var like øst for bensinstasjonen. Myrjorda skulle tas ut og ulesket kalk kjøres på for å binde vannet. Dermed skulle det bli et halvannet meter tykt lokk over leirmassen.

Ikke et problem i skoleområdet

I skole- og barnehageområdet på begge sider av Skolevegen i Tingvollvågen, er det altså marine løsmasser med kvikkleire. Under behandlingen av reguleringsplan for Midtvågen Nord i 2014, ble det vist til at det var gjort grunnboringer.

Det viste seg da at kvikkleire ikke var noe problem, og i august 2015 åpnet nye Tingvoll barnehage i ombygde lokaler etter institusjonen Rossbakkhagen.

Den ble bygd på 1980/1990-tallet. Løset er usikker på hvilke undersøkelser som ble gjort da. Men at det var kjent at det var litt bløtt da Tingvoll barne- og ungdomsskole ble bygd.

– Grunnen ble nok sjekket da. Og konklusjonen fra 2014 er det er liten fare for at noe skjer. Faregraden er lav, sier Løset ut fra undersøkelsene i regi av NVE.

Det er lite med kvikkleire i Tingvoll og på Nordmøre sammenlignet med Trøndelag og Østlandet.

I så måte er Nordmøre i periferien.