INITIATIVET fra Melheim Strand er prisverdig. Og det var svært gledelig at fylkesutvalget stilte seg bak, slik at denne saken nå kan komme på politikernes bord. Det er nødvendig at noen kaster et mer nyansert og objektivt blikk på utbyggingsplanene, enn de byråkratene som helt opplagt har bestemt seg for å stoppe prosjektet for enhver pris.

DET LIGGER et sterkt distriktspolitisk engasjement bak Toril Melheim Strands utspill i denne saken. Som hun pekte på i fylkesutvalget, har innbyggertallet i gamle Eresfjord og Vistdal kommune hatt en dramatisk dårlig utvikling de siste årene. En svikt på 40 prosent i folketallet, i en periode hvor landets totale innbyggertall har økt med 53 prosent, sier sitt.

SKAL DET være mulig å snu denne utviklingen, nytter det ikke med bare fagre ord. Det må handling til. Noen må vise initiativ og tenke nye tanker. Alpinanlegget i Eikesdal er et eksempel på dette. Det er åpenbart at skal Eikesdal overleve på sikt, må bygda tilføres ny aktivitet og nye vitaminer. Det som er igjen av landbruk kommer til å forsvinne. Skal folket bli boende, må det derfor bygges et nytt fundament.

DET ER lett å si nei til alpinanlegget av miljømessige hensyn. Men skal ikke et område som det her er snakk om få lov til å utnytte sitt klart fremste fortrinn, naturen, til å utvikle ny næringsvirksomhet, går Eikesdal og alle andre lignende bygder en dyster framtid i møte.

FORSVINNER grunnlaget for å bo i bygda, vil en avfolking tvinge seg fram. Da blir det ingen igjen til å ta vare på kulturlandskapet, og Eikesdal vil gro igjen på en - to - tre. Er det framtidens miljøpolitikk? Byråkratene i Molde har kanskje et svar. (LSA)