LIKELØNN NÅ!

av LO Møre og Romsdals Familie – og likestillingspolitiske utvalg

15.november 2021 markeres årets likelønnsdag. Kvinner tjener i snitt 87,50,- for hver hundrelapp en mann tjener. På 15. november har 87,5% av året gått. I teorien jobber derfor kvinner gratis resten av året. Dette er urettferdig, og lønnsgapet må tettes.

Tall og fakta om likelønn

Det er en betydelig forskjell på kvinner og menns lønn. I 2020 tjente kvinner i gjennomsnitt 542 280 kr. per årsverk, sammenlignet med 619 560 for menn, noe som utgjorde 87,5% av menns inntekt per årsverk. Med andre ord er det såkalte likelønnsgapet 12,5 %.

Historisk statistikk fra SSB viser at heltidsansatte kvinner i 1959 tjente bare om lag 34 % av det heltidsansatte menn tjente. Med LO i spissen kom rammeavtalen for likelønn for 60 år siden og da skjøt utviklingen fart. I 1979, tjente heltidsansatte kvinner om lag 70 % av heltidsansatte menn. Ytterligere 10 år senere, i 1989, tjente heltidsansatte kvinner om lag 80 prosent av det menn tjente. Dette har langsomt økt, men dessverre stoppet opp de siste årene. Dette er bekymringsfullt.

Flere årsaker til ulikelønn

Lønnsgapet mellom kvinner og menn har mange årsaker. Kjønnsforskjeller i arbeidsmarkedet er en av de viktigste årsakene. Kvinnedominerte yrker lønnes tradisjonelt lavere enn mannsdominerte yrker. I tillegg er mange kvinner deltidsansatte, noe som ofte innebærer lavere timelønn. I flere bransjer er det svært vanskelig for kvinner å få heltidsstillinger. Dette forsterker lønnsforskjellene. I tillegg er det også innenfor samme bransje med samme utdanning lavere lønn hos kvinner enn menn. Forskjellene øker med alder og er større i privat sektor enn offentlig sektor.

Størst forskjeller i lønn i topp og bunn

LOs kjerneverdier er bygd på solidaritet og arbeidsfolks rettigheter. LO har alltid kjempet de lavtløntes kamp både for kvinner og menn. Dette er også viktig i forhold til et likelønnsperspektiv, fordi kvinner er hyppigere lavtlønte enn menn. Kampen for de lavtlønte er også kvinnekamp. På toppen av pyramiden hos de med svært høy lønn, er det mye flere menn enn kvinner. Denne ulikheten på topp og bunn må utjevnes.

Veien videre

Ulikelønn er urettferdig og må bekjempes. Det er kompliserte forhold bak som krever innsats både fra politikken og fagforeningene. Tradisjonelle kvinneyrker må verdsettes høyere. Kampen mot ufrivillig deltidsarbeid er sentralt for å løse dette videre. Lønnen i de tradisjonelt lavtlønte kvinnedominerte yrkene må opp. I tillegg bør man se på løsninger som gjør at kvinner ikke blir lønns- og pensjonstapere pga omsorg for barn.

LO tar ulikelønn på alvor

I LO vil vi fremover arbeide aktivt for å skape bevissthet rundt likelønn og tette lønnsgapet mellom kvinner og menn. Vi ønsker et samfunn hvor det er lik lønn for likt arbeid når man har samme kvalifikasjoner uansett kjønn. Likelønnskampen er ikke over! LO vil kjempe for arbeidsfolks rettigheter og utjevning av lønnsforskjellene i årene fremover.