Nå nærmer det seg jul, og det betyr at budsjettet for 2020 er vedtatt. Årets budsjettprosess har vært unormalt krevende, fordi det skulle spares 20 millioner kroner. Dette er nesten 10 % av det totale budsjettet, så det merkes.

Årsaken til at kommunedirektøren «mangla» 20 millioner i budsjettarbeidet er sammensatt. For å peke på noen årsaker så kan man trekke fram at det var et godt lønnsoppgjør for hele kommunen, vi får redusert inntekt fra eiendomsskatten og vi får ei større utgift på brannsamarbeid. I tillegg blir det færre bosatte flyktninger, mindre refusjoner og lavere overføring over statsbudsjettet enn forventet. Totalt utgjør faktisk dette ca. 20 millioner.

Tingvoll «mangla» altså 20 millioner, før det påløper utgifter til flerbrukshall. Det blir derfor feil å påstå at flerbrukshallen i Straumsnes vil gå utover lærerressurser f.eks. på Tingvoll barne- og ungdomsskole. Budsjettrammen for 2020 er helt uavhengig av om en hall blir bygd eller ikke. Jeg gjentar, helt uavhengig.

Kommunestyret i Tingvoll var i forrige uke delt i spørsmålet om bygging av flerbrukshall, der posisjonen bestående av SP, KrF, H og V støtta bygging av flerbrukshall, mens opposisjonen bestående av AP, FrP og MDG ville utsette bygging i ett år.

Bygging av flerbrukshall er lagt ut på anbud og på nyåret vil vi få vite om entreprenørene som har vist interesse legger inn anbud som er innenfor de økonomiske rammene. Et enstemmig kommunestyre innvilga i juni i år et beløp på inntil 30 millioner kroner. Tingvoll kommune skal altså ta opp et lån på 30 millioner med 30 års nedbetalingstid for å finansiere hallen. I tillegg må kommunen forskuttere 12 millioner som vi får tilbake når hallen står ferdig. Dette er tippemidler.

Hvis anbudene som kommer inn viser at kommunen må ut med mer enn 30 millioner, så blir anbudsprosessen stoppa. Det er dermed en sikkerhetsventil på at det ikke blir dyrere enn forventa. I tillegg skal vi ha tilbake saken i kommunestyret til endelig godkjenning før anbudet blir godkjent. Vi har derfor flere muligheter for å kontrollere at dette ikke blir dyrere enn vedtatt ramme.

Når det gjelder årlige utgifter til flerbrukshallen så vil et låneopptak på 30 millioner utgjøre ca. 1,7 millioner kroner i året i renter og avdrag. Det legges til grunn at drift og vedlikeholdskostnader på flerbrukshallen vil utgjøre ca. 1 million kroner. Dette er neppe en underbudsjettering, når en vet at årlig drift og vedlikeholdskostnader på Tingvollhallen er ca. 550 000 kr. Drift og vedlikehold av skytebanen og treningsrommet i flerbrukshallen blir besørget for henholdsvis skytterlaget og idrettslaget i Straumsnes. Arealet kan derfor sammenlignes med Tingvollhallen.

Totalkostnaden på hallen blir dermed 2,7 millioner i året. Da er det ikke regna på eventuelle leieinntekter, samt innsparing ved å slippe drift- og vedlikeholdskostnader i gymsalen ved Straumsnes skole. Gymsalen i Straumsnes er ikke godkjent for å drive med aktiviteter i tråd med læreplana og er heller ikke universelt utforma. Vi hadde derfor måttet gjort noe med gymsalen hvis det ikke ble hall. Hvor stor utgift dette hadde blitt er vanskelig å forutse, men en ting er sikkert, og det er at det hadde gått rett på driftsbudsjettet og ikke som investering. Det hadde dermed gått hardere utover driftsbudsjettet de første årene, enn en flerbrukshall gjør.

Det verste med denne budsjettprosessen synes jeg, har vært å se grender settes opp mot hverandre. At det ble en «kamp» mellom indre og ytre. Dette taper kommunen på. Tingvoll kommune er tjent med å stå samla. Hvis vi får en «fogderistrid» innad i kommunen, har vi tapt.

Posisjonen prøvde derfor at alle grendene skulle få litt ekstra i budsjettet og at alle kommunale virksomheter skulle få litt ekstra. For å nevne noe kan jeg trekke fram at vi bevilget penger til å fortsette en helårsåpen SFO, mer penger til eldreomsorg, fortsatt oppvarming av svømmebassenget, restaurering av Straumsnes kirke, mer penger til Tettstedsprosjektet, mer penger til kommunale veier og opprettholde en tredeling av Meisingset oppvekstsenter. Posisjonen føler vi har en god balanse mellom drift og utvikling. For at kommunen skal være attraktiv så må vi utvikle oss. Vi kan ikke være fornøyd med det som har vært, vi må hele tiden strebe etter noe mer.

I et kommunalt budsjett er det slik at politikerne i kommunestyret bevilger penger, som kommunedirektøren forvalter. Som eksempel kan heldøgns tjenester trekkes fram, som er den største budsjettposten vi har i kommunen. Der er budsjettet på litt over 30 millioner kroner. Politikerne kan ikke detaljstyre hva disse pengene skal brukes på, men har derimot delegert bort dette til kommunedirektøren og hans ledere.

Selvsagt kommer de lovpålagte tjenestene først, la det ikke være noe tvil om det! Det må jobbes knallhardt i 2020 for å komme på et fornuftig nivå driftsmessig. For å komme dit vedtok kommunestyret etter forslag fra posisjonen blant annet at ressursbruken i administrasjonen skal ned i hele organisasjonen samtidig som tjenesteproduksjonen skal opprettholdes. Slike prosesser tar tid, og administrasjonen må jobbe tett med de tillitsvalgte i slike prosesser.

Vi skal bruke over 200 millioner kroner i Tingvoll kommune i 2020 også, så det meste av det vi har gjort i 2019 skal vi fortsette med. Med det så vil jeg benytte anledninga til å ønske dere en fredfull jul og et godt nyttår, men ønske om en samla kommune, også i 2020.