Formannskapet i Tingvoll fastsatte i juni 2017 planprogram for reguleringsplan for Ånesmyra med formål å legge til rette for utvikling av Aquagen sin stamfiskproduksjon i Tingvollvågen.

Bakgrunnen er at det ikke er utvidelsesmuligheter i eller i tilknytning til dagens anlegg på Rimstad kai. Aquagen representerer et betydelig antall arbeidsplasser i Tingvoll med et langsiktig perspektiv og er slik en viktig bedrift å ta vare på og utvikle videre.

Aquagen har varslet kommunen om at det på grunn av sykdomsutbrudd i 2017 (ILA), der sjødriften måtte midlertidig avvikles, ble behov for å omprioritere plassering av rognlager og landbase for sjødriften. Bedriften forventer vesentlig mindre arealbehov både på land og i sjø dersom landbasen flyttes til Ånesmyra, og ikke rognlager som opprinnelig planlagt.

Kommunen avventer fortsatt planforslag med konsekvensutredning. Det er altså ikke riktig at det har vært noen behandling av plan i kommunen. Før planforslaget foreligger kan vi ikke si noe mer konkret om virkningene av planforslaget, herunder forholdet til naboer, naturmangfold og landskapsvirkninger.

Siden dette er et privat planforslag er utbygger bedt om å ha dialog med naboer for å finne fram til gode løsninger. En reguleringsprosess med konsekvensutredning tar minimum 1–2 år og det er ikke noe unormalt i tidsbruken som har vært.

Olufsen berører også utfordringer i oppdrettsnæringen generelt. Kommunenes ansvar i denne sammenheng er å avsette områder i sjø egnet til oppdrett, mens det er andre myndigheter som godkjenner og har tilsyn med produksjonsvolum og drift av anleggene for øvrig.

Lakseoppdrett står i dag for en vesentlig del av Fastlands-Norges verdiskapning og det er forventet fra nasjonalt hold at det skal legges til rette for videre vekst i næringen. Tingvoll har nylig, sammen med de andre kommunene på Nordmøre, vedtatt kommunedelplan for sjøområdene.

I Tingvoll ble fire områder tidligere avsatt til akvakultur tatt ut av plana, i hovedsak på grunn av konflikt med naturmangfold som gyteområder for torsk, uer og blålange, dette basert på ny kunnskap. Lakseoppdrett i Tingvoll vil derfor være begrenset til eksisterende lokaliteter til Aquagen i Tingvollfjorden og Lerøy i Halsbukta i Halsafjorden.

Grensen for oppdrett av anadrome fiskeslag (laks, ørret) er også vedtatt flyttet utover i fjordene av hensyn til villaksen. Vi mener sjøområdeplana er et steg i riktig retning og at kommunestyrets vedtak er i økokommunens ånd. Så forventer vi at aktørene i næringen tar et stort ansvar med stadige forbedringer knyttet til forurensing og miljøutfordringer for øvrig.