Hva blir kostnadene med å legge til rette for at pasientene på demensavdelingen kan benytte sansehagen?

Av
DEL

LeserbrevSunndal demensforening er ikke høringsinstans for årsplan og budsjett 2020 for pleie- og omsorgstjenesten for Sunndal kommune, men vi er gjennom pressen blitt kjent med at dagens avdeling E skal flytte til dagens avdeling D som ligger i 2. etasje på motsatt side av helsetunbygningen.

Det innebærer at pasientene blir fratatt muligheten av å gå direkte ut i sansehagen.

Trapper, heiser og dører skal forseres med rullestoler, rullatorer og for de fleste det berører: svært nedsatt orienteringsevne.

Hva blir kostnadene med å legge til rette for at pasientene på demensavdelingen kan benytte sansehagen? Slik vi klarer å lese forslaget til årsplan, finner vi ikke en vurdering eller mening om hva det vil koste.

Den største utfordringen for fremtidens eldreomsorg er veksten i antallet personer som er ventet få demens. Antallet personer med demens i Sunndal kommune følger stort sett de samme trender som for resten av landet.

Dersom forekomsten av demens holder seg på dagens nivå, vil antallet personer med demens være fordoblet i 2040.

Tall fra 2015 viser at kostnadene årlig for demens utgjør cirka 28 milliarder kroner for hele landet. En fordobling i antallet personer med demens vil dermed antas i koste samfunnet opp mot 50 milliarder årlig. En stor del av disse kostnadene skal dekkes av kommunene. Nasjonalforeningen for folkehelsen mener kommunene ikke er klar over denne utfordringen, og fanger dermed ikke dette opp i sin planlegging og dimensjonering av helsetilbud og kompetent personale.

Mange vurderer demens som en naturlig del av aldring. Demens er en sykdom, som også kan ramme yngre personer. Det må gjenspeiles i variasjon av tilbud, og bruk av individuelt utformet helsetilbud i langt sterkere grad enn i dag.

Det må i langt større grad enn i dag utvikles tilbud som er tilpasset personer med demens og deres pårørende. Dette stiller særlige krav til:

- Rett diagnose i rett tid, og tilbud om god oppfølging

- Tilstrekkelig antall sykehjemsplasser

- Tilrettelagte boliger

- Avlasting for pårørende

- Mulighet for aktivitet og deltakelse

- Systematisk medvirkning

- Kunnskap om demens hos ansatte

Sunndal kommune ønsker en satsning på demensomsorg, blant annet vist i det betydelige arbeidet i utarbeidelse av ‘Tiltaksplan for demensomsorgen i Sunndal 2018’, og i årsplanen er ett av målene å «utvikle og heve kvaliteten rundt demensomsorg med bakgrunn i demensplan».

Og planen er vel forpliktende?

Sansehagen tilknyttet Prestjordet dagsenter og den nye langtidsavdeligen (E) for personer med demens ble åpnet i 2007 med festivitas, glede og stolthet i taler om hvor framoverlent og framtidsrettet Sunndal kommune var i sin demensomsorg.

Pasienter/brukere, pårørende og ansatte fikk tro og håp for en bedre livskvalitet for personer med en demenssykdom. Det gikk gjetord om hvor gode Sunndal kommune var på demensomsorg.

Men da som nå, finnes det dessverre ingen kur eller medisin mot demens. Miljøbehandling er alternativet for et godt liv for demenssyke.

Pårørende og pleiere forteller om å vandre gjennom en sansehagehage full av lukter, farger, blader og blomster, vekker til live demenspasientens minner fra tidligere naturopplevelser. Hager vekker minner hos personer med demens.

Når pleier og pasient opplever naturen sammen og snakker om livshistorier og nærmiljø, kan det gjøre pasienten tryggere og roligere. Og forskning viser at nærhet og utsikt til en sansehage øker livskvaliteten til personer med demens. Det bekrefter både pårørende og pleiere.

I Regjeringens Demensplan 2020 står blant annet følgende om tilrettelagt botilbud:

«Et mål i Demensplan 2015 var at sykehjemsplasser […] skal være tilpasset og tilrettelagt for personer med demens. […] Det bør være direkte tilgang til tilrettelagt uteareal og det bør legges til rette for sosialt fellesskap».

Sansehager er et godt miljøbehandlingstiltak for personer med demens og har som målsetting å bedre funksjonsevnen og øke trivsel, livskvalitet og velvære.

Opprørte pårørende forteller med bekymring og fortvilelse over at de som bor på avd. E ikke lenger skal bo på den tilrettelagte avdelingen og ved sansehagen, men flyttes til 2. etg. uten mulighet for direkte tilgang til utendørsareal.

Sunndal demensforeningen er helt enige med de ansatte når de skriver i sin høringsuttalelse: «At en tilrettelagt og fortsatt forholdsvis ny demensavdeling med tilhørende sansehage ikke lenger skal benyttes for demenspasienter, opplever vi som synd.»

Ja, det er mer enn synd. Det er dramatisk for de som rammes av demens og det er et tilbakeskritt for demensomsorgen i Sunndal.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags