Vi vi­ser til le­ser­inn­legg fra Arne Bjørlykke hvor han ut fra Raudsands to­po­gra­fi me­ner Raud­sand er ueg­net som sted for de­po­ni for uor­ga­nisk far­lig av­fall.

Fjel­lets eg­net­het for byg­ging av fjell­hal­ler og lag­ring av uor­ga­nisk far­lig av­fall har selv­føl­ge­lig vært et ho­ved­te­ma i det ut­red­nings­ar­bei­det som Berg­mes­te­ren Raud­sand har gjort i for­bin­del­se med pla­ne­ne på Raud­sand, det har hatt stor opp­merk­som­het både fra oss selv og fra mil­jø­myn­dig­he­te­ne. I vår sø­ken et­ter kunn­skap om fjel­let på Raud­sand har vi vært i kon­takt med ikke mind­re enn 12 geo­lo­ger som på uli­ke må­ter har el­ler har hatt en rol­le på Raud­sand, det være seg som geo­lo­ger for Rødsand gru­ver, geo­lo­ger i Di­rek­to­ra­tet for Mi­ne­ral­for­valt­ning med til­syns­opp­ga­ver, og geo­lo­ger som i and­re sam­men­hen­ger har hatt rol­ler på Raud­sand.

I til­legg har vi un­der­søkt kjer­ne­bor-prø­ver fra Raud­sand som lig­ger lag­ret på NGUs kjer­ne­la­ger på Løk­ken fra ti­den det var gru­ve­drift på Rødsand. Det er ut­ført he­li­kop­ter­må­lin­ger i regi av NGU, grunn­bo­rin­ger er fore­tatt ned til om­rå­det hvor adkomsttunnel og fjell­hal­le­ne er plan­lagt, grunn­vann fra bor­hul­le­ne er ana­ly­sert av NGU, bl.a. for å finne ut om van­net er surt el­ler ba­sisk. Og NGU har vur­dert bergmassekvalitet, til­ste­de­væ­rel­se av uhel­di­ge mi­ne­ra­ler og grunn­van­nets meng­de og kva­li­tet. Mul­ti­con­sult har vur­dert fjel­lets eg­net­het for etab­le­ring av berg­rom. For å nev­ne noe. Det­te ar­bei­det inn­går som del av KU som er ut­ar­bei­det for Raud­sand. Do­ku­men­te­ne er til­gjen­ge­li­ge på www.bergmesteren.no.

Alle un­der­sø­kel­ser vi­ser at fjel­let på Raud­sand er trygt å bygge fjell­hal­ler i, og at fjel­let er eg­net for de­po­ne­ring av be­hand­let uor­ga­nisk far­lig av­fall. I til­legg har Nor­con­sult i høst ut­ar­bei­det en så­kalt stedspesifikk mil­jø­ri­si­ko­ana­ly­se (MRA), som nett­opp tar sik­te på å ana­ly­se­re lek­ka­sje­ri­si­ko­en fra fjell­hal­le­ne (heri grunnvannstrømningen et­ter av­slut­tet an­legg). MRA kon­klu­de­rer med føl­gen­de: «Med en så ide­ell berg­mas­se, og med om­fat­ten­de tet­te­til­tak og strøm­nings­for­hold som er be­skre­vet, er for­uren­sings­fa­ren ved de­po­ni­et vur­dert til å være ak­sep­ta­bel, og opp­når de kra­ve­ne som er satt for far­lig av­falls­de­po­ni­er». (Kra­ve­ne det vi­ses til er Av­falls­for­skrif­tens krav for den­ne type de­po­ni, vår anm.)

Bjørlykke er med sin bak­grunn som tid­li­ge­re adm. dir. i NGU, berg­in­gen­iør og pro­fes­sor in­nen mi­ne­ra­lo­gis­ke res­sur­ser en ka­pa­si­tet på om­rå­det. Si­den Bjørlykke, med be­grun­nel­se i Raudsands brat­te to­po­gra­fi, tar så kraf­tig til orde mot pla­ne­ne på Raud­sand øns­ker vi å gi ham et svar. Vi har der­for tatt kon­takt med pro­fes­sor Bjørn Nilsen og bedt om hans syns­punk­ter på Bjørlykkes vur­de­rin­ger. Bjørn Nilsen, som er pro­fes­sor i in­gen­iør­geo­lo­gi og berg­me­ka­nikk ved Nor­ges tek­nisk-naturvitenskaplige uni­ver­si­tet (NTNU), Institutt for geo­vi­ten­skap og pe­tro­le­um, ut­ta­ler i sitt svar til oss, som han un­der­stre­ker skjer på ge­ne­relt grunn­lag, si­tat:

«På grunn­lag av det jeg kjen­ner til i den­ne sa­ken har jeg i ut­gangs­punk­tet van­ske­lig for å se at den ak­tu­el­le lo­ka­li­te­ten er spe­si­elt uguns­tig. Det er gjort for­un­der­sø­kel­ser og pro­sjek­te­ring av an­leg­get i tråd med ak­sep­ter­te ingeniørgeologiske pro­se­dy­rer. Mye av det­te ar­bei­det er ut­ført av Mul­ti­con­sult, som an­ta­ke­lig er det råd­gi­ven­de in­gen­iør­fir­ma­et i Norge som har bre­dest er­fa­ring in­nen­for det­te fel­tet (er­fa­ring bl.a. fra Nor­zink, Him­da­len og Sten­da­fjel­let). I til­legg har Nor­con­sult og NGU, beg­ge med be­ty­de­lig kom­pe­tan­se in­nen­for det­te fel­tet, vært en­ga­sjert i sa­ken.

Det fin­nes al­le­re­de fle­re lag­re og de­po­ni­er for far­lig av­fall i Norge, bl.a.:

• Nor­zink-an­leg­get, for lag­ring av jarosittslam fra Nor­zink

• Lang­øya, for de­po­ne­ring av uli­ke ty­per mil­jø­av­fall

• Sten­da­fjel­let, for de­po­ne­ring av i ho­ved­sak hus­hold­nings­av­fall

• Him­da­len, for de­po­ne­ring av lav- og middelsaktivt ra­dio­ak­tivt av­fall

An­leg­get med Raud­sand el­ler Da­len som mu­li­ge/mest ak­tu­el­le lo­ka­li­se­rin­ger er et­ter det jeg for­står i ho­ved­sak for av­fall til­sva­ren­de det på Lang­øya. Lang­øya-an­leg­get lig­ger i da­gen (etab­lert i ut­dre­vet dag­brudd) og i umid­del­bar nær­het til fjor­den. Raud­sand el­ler Da­len vil også lig­ge nær fjor­den, men un­der­jords, og vil der­med uan­sett være bedre/sik­re­re al­ter­na­tiv. Plas­se­ring av av­falls­la­ger un­der hav­ni­vå­et vil ikke være noe nytt; det­te gjel­der jo også for Lang­øya, og både Sve­ri­ge og Finland har med hen­sikt valgt å plas­se­re sine de­po­ni­er for lav- og høy­ak­tivt av­fall (hhv. Fors­mark og Olkiluoto) un­der hav­ni­vå­et.

Tenkt plas­se­ring av et mu­lig an­legg på Raud­sand (i gneis­berg­ar­ter, med høy­ere­lig­gen­de fjell­par­ti i bak­kant) har man­ge lik­hets­trekk med fle­re av de ek­si­ste­ren­de lag­re/de­po­ni­er nevnt oven­for, og kan­skje spe­si­elt med Nor­zink-an­leg­get. Det fin­nes også et stort an­tall and­re ty­per fjell­hal­ler (bl.a. ca. 200 kraft­sta­sjons­hal­ler), som med me­get godt re­sul­tat er plas­sert i til­sva­ren­de for­hold mht geo­lo­gi og to­po­gra­fi.

Kva­li­te­ten og sik­ker­he­ten av et la­ger/de­po­ni for far­lig av­fall vil også i stor grad av­hen­ge av hvor­dan an­leg­get spren­ges ut, de­sig­nes og sik­res. And­re, «ikke-geo­lo­gis­ke for­hold», ikke minst må­ten lag­ring/de­po­ne­ring gjø­res på inne i an­leg­get, og hvor­dan kva­li­tets­sik­ring og -kon­troll gjø­res i bygge- og drifts­fa­sen, vil også være av stor be­tyd­ning. Dis­se for­hol­de­ne har jeg i li­ten grad over­sikt over». Si­tat slutt.

Professor Bjørn Nilsen de­ler alt­så ikke Bjørlykkes ut­tal­te be­kym­ring for to­po­gra­fi­en på Raud­sand, men pe­ker på at kva­li­te­ten på de­po­ni­et i «stor grad (vil) av­hen­ge av hvor­dan an­leg­get spren­ges ut, de­sig­nes og sik­res».

I for­len­gel­sen av det­te vil vi vise til det vi opp­fat­ter som et fag­lig og inn­sikts­fullt le­ser­inn­legg om te­ma­et fra Bjørn Hel­ge Klü­ver i Dri­va 25. ok­to­ber i år. Bjørn Hel­ge Klüvers bak­grunn er in­ter­es­sant i den­ne sam­men­heng. Klü­ver er in­gen­iør­geo­log fra NTH, Trondheim, nå pen­sjo­nert. Han har dre­vet med un­der­jords lag­ring av olje og gass (ved iland­fø­rings­ter­mi­na­ler) i en stor del av sin yr­kes­kar­rie­re og han har del­tatt i nær samt­li­ge olje og gass­lag­rin­ger i berg­rom på Raf­nes, Stu­re og Mong­stad, i både de­sign- og byg­ge­pe­ri­ode. Han har også fron­tet ut­vik­lin­gen av ar­bei­det med hvor­dan gjø­re berg til­nær­met helt tett (Hagantunnelen). Sist-nevn­te pro­sjekt er pub­li­sert både na­sjo­nalt og in­ter­na­sjo­nalt.

Og hva er det Klü­ver så inn­sikts­fullt skri­ver: Jo han pe­ker på at han er enig med Bjørlykke i at «bratt to­po­gra­fi vil ska­pe høyt grunn­vanns­trykk (høyt hyd­ro­sta­tisk trykk) hvil­ket vil presse grunn­vann ut i fjor­den. Men så kom­mer tre særs vik­ti­ge po­en­ger. Han skri­ver; «men fra an­leggs­tek­nisk syns­vin­kel er det ikke van­ske­lig å gjø­re noe med det­te», og der­et­ter; «Rik­tig geo­me­tri på adkomsttunneler og berg­hal­ler kan re­du­se­re det hyd­ro­sta­tis­ke tryk­ket til et mi­ni­mum» og så ho­ved­po­en­get; «Li­ke­så har vi ut­vik­let og vist hvor­dan vi kan tetteinjisere berg for å opp­nå øns­ket tett­het, helt tett om nød­ven­dig. Men da må det ut­fø­res høy­trykks forinjeksjon for å tet­te ber­get og hele an­leg­get må de­sig­nes for de­po­ne­ring» (våre un­der­stre­kin­ger).

Nett­opp po­en­get med forinjisering er sen­tral for­di det­te er me­to­den fjell­spren­gings­mil­jø­et i Norge, som er blant ver­dens le­den­de, har er­fa­ring for at gir tett fjell, mens tet­ting av berg­rom ved etterinjisering sjel­den har vist seg vel­lyk­ket. Tett berg­rom opp­når man ved ny­bygg, de­sign for for­må­let, og sy­ste­ma­tisk forinjisering.

På Raud­sand er det nett­opp det­te vi plan­leg­ger, vi går inn i ubrukt «jom­frue­lig» berg som er eg­net for for­må­let, en ki­lo­me­ter fra strand­kan­ten, byg­ger spe­si­al­de­sig­ne­de berg­rom ment for de­po­ne­ring, og sik­rer fjel­let gjen­nom sy­ste­ma­tisk forinjeksjon et­ter hvert som man dri­ver berg­rom­met inn­over. Bedre kon­troll med grunn­van­net og tryg­ge­re berg­rom får man ikke.

Av­slut­nings­vis en li­ten kom­men­tar til Bjørlykkes ut­sagn om at det «er be­kla­ge­lig at mil­jø­myn­dig­he­te­ne ikke har satt kla­re kvan­ti­ta­ti­ve krav til meng­den grunn­vann som kan kom­me i kon­takt med av­fall som er lag­ret». Ut­sag­net må bero på en mis­for­stå­el­se. Myn­dig­he­te­ne har satt kla­re krav om det­te, i for­skrift. De­po­ni­er un­der jord (som Raud­sand) har stedspesifikke ut­slipps­gren­ser, nett­opp for å ta vare på at fjell er for­skjel­lig fra sted til sted, samt at det er krav til tett­het av fjell med 5 me­ter tykk bar­rie­re med en maks gjen­nom­strøm­ning på 10–9 me­ter/se­kund. Er bar­rie­rens tett­het (hyd­rau­lisk kon­duk­ti­vi­tet) 10–8 opp­fyl­les kra­vet der­som bar­rie­ren er 50 m tykk. På Raud­sand er hyd­rau­lisk kon­duk­ti­vi­tet 10–8 og vi har en tyk­kel­se på bar­rie­ren (fjel­let), ikke på 50 me­ter, men på hele 1000 me­ter! Det be­tyr at fjel­let på Raud­sand sam­let sett har 20 gan­ger mind­re gjen­nom­strøm­ning enn kra­vet som stil­les i Av­falls­for­skrif­ten.

Bjørlykke re­fe­re­rer for øv­rig ikke til Berg­mes­te­ren Raud­sand sin berg­tek­nis­ke vur­de­ring ut­ført av Mul­ti­con­sult og hel­ler ikke til mil­jø­ri­si­ko­ana­ly­sen ut­ført av Nor­con­sult, uvisst av hvil­ken grunn.

Før «spa­den set­tes i jorda» på Raud­sand skal det gjø­res yt­ter­li­ge­re un­der­sø­kel­ser av fjel­let, men med den kunn­ska­pen vi har i dag har vi god og til­strek­ke­lig kon­troll til å vur­de­re fjel­lets eg­net­het for de­po­ne­ring av uor­ga­nisk far­lig av­fall!