Norge skal være et demokratisk , rettferdig , godt land å bo i . Alle skal bli hørt og inkludert og verdsatt. Sannhet , ærlighet og ansvar. Sammen må vi sette foten ned når enkelte mennesker lever for å undertrykke og kontrollere sine medmennesker.

Alle har vi hørt om bærekraftig utvikling og føre var-prinsippet.

Føre var-prinsippet angir hvordan man skal håndtere manglende kunnskap og vitenskapelig usikkerhet. Det innebærer at man skal unngå vesentlig skade på naturen og miljøet når man fatter beslutninger, og at manglende kunnskap ikke skal brukes som begrunnelse for å unnlate å treffe tiltak.

PRINSIPPET BLIR OFTE OMTALT SOM ET PRINSIPP SOM SKAL LA TVILEN KOMME MILJØET OG NATUREN TIL GODE.

Dette er ett av flere prinsipper som etter § 7 i samme lov skal "legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet"

Lovfestingen av føre var prinsippet i Naturmangfoldloven innebærer altså at prinsippet skal trekkes inn når det ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap, i alle saker som har betydning for naturmangfoldet.

Bærekraftig utvikling defineres som en utvikling som tilfredstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredstille sine behov.

Denne rapporten ble lansert og lagt frem av Verdenskommisjonen for miljø og utvikling i 1987. VÅR FELLES FREMTID. Kommisjonen ble også kalt Brundtlandkommisjonen etter lederen Gro Harlem Brundtland.

Deponiplanene på Raudsand er ulovlige etter Føre var prinsippet og også etter den pålagte loven om at bedrifter skal være bærekraftige.