Vilkårsrevisjon Aura - svar til Per Even Opsal

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevI et innlegg i Driva 7. januar og Romsdals Budstikke og Aura Avis 8. januar er Per Even Opsal kritisk til innstillingen til vilkårsrevisjonen i Aura, som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendte til Olje- og energidepartementet (OED) rett før jul. Statkraft eier og drifter Aura kraftverk, som bidrar med sikker strømforsyning i et område med energiunderskudd. Før jeg kommenterer noen av påstandene og spørsmålene til Opsal vil jeg informere kort om vilkårsrevisjoner og Statkrafts rolle.

Stortinget har gitt Statkraft en rett og en plikt til å utnytte energiressursene i Aurareguleringen effektivt og til beste for samfunnet. Etter vassdragsreguleringsloven kan vilkårene i konsesjonen bli revidert hvert 30. år, og hovedformålet med en vilkårsrevisjon er å bedre miljøforholdene i tidligere regulerte vassdrag. Forslagene til nye vilkår skal avveies mot formålet med konsesjonen, som er kraftproduksjon. Hovedaktørene i en revisjonsprosess er de som krever revisjon (representanter for allmenne interesser), innehaver av konsesjonen som revideres (i dette tilfellet Statkraft) og ansvarlig myndighet (NVE og OED).

Konsesjonene har gitt Statkraft rettigheter og plikter. Våre anlegg og kraftproduksjon representerer en betydelig verdiskaping og samfunnsnytte, som forsterkes gjennom klimaendringene vi nå opplever. Vannkraften er fornybar og regulerbar, og anleggene reduserer samfunnets sårbarhet for både flomskader og energiknapphet. Statkraft arbeider for at denne verdiskapingen og samfunnsnytten ivaretas i vilkårsrevisjonene. Vi er derfor en tydelig part i revisjonsprosessene og stiller med fagekspertise og faglig grunnlag for å sikre best mulig resultat for Statkraft og samfunnet i et langsiktig perspektiv. Statkraft støtter hovedformålet med vilkårsrevisjoner, men dersom nye vilkår som reduserer kraftproduksjonen, fleksibiliteten eller magasinenes flomdempende funksjon skal innføres, mener Statkraft at det må være synliggjort at verdien av miljøforbedringene overstiger kostnadene. I mange tilfeller kan det oppnås miljøforbedringer ved fysiske tiltak i elver og bekker for å bedre fiskens gyting og oppvekst, eller tilrettelegging for andre brukere. Slike tiltak har god effekt uten å få konsekvenser for kraftsystemet.

Opsal skriver at Statkraft har vært negativ til alle forslagene fra kommunene og ikke har ønsket å bidra til å finne løsninger. Videre mener han at Statkraft sløser med vannressursene i dag og at vi har planer om å utvide Aura kraftverk. Det er ikke riktig.

Statkrafts ansvar har vært å bidra til at myndighetene har et best mulig faktagrunnlag når de skal fatte beslutninger i vilkårsrevisjonen for Aura. Vi er også positive til å ta i bruk ny kunnskap for å bedre miljøforholdene. Derfor tok Statkraft initiativ til omfattende vurderinger for å få klarhet i hvor mye vann som må renne i Aura for at laksen skal vandre opp og reprodusere. Vi har også fått gjort en vurdering av mulighetene for fysiske tilretteleggingstiltak for oppvandring. Disse arbeidene ble gjort av Norges fremste eksperter på laksefisk, og vi forstår det slik at disse ekspertvurderingene er lagt til grunn når NVE i sin innstilling anbefaler at «det utarbeides en helhetlig plan som grunnlag for pålegg om konkrete tiltak». Statkraft er beredt på å starte opp dette planarbeidet.

Opsal viser til diskusjonen om et nytt kraftverk i Eikesdalen, som skulle utnytte vannslippet mellom Aursjøen og Eikesdalen. Statkraft utredet kraftverket i 2009 etter ønske fra NVE, og mente at utbyggingskostnaden gjorde et slikt prosjekt urealistisk. Statkraft påpekte også andre utfordringer med et slikt anlegg i brev til NVE i 2010.

Opsal mener at Statkraft ikke utnytter fall mellom magasiner og i overføringer til kraftproduksjon, og at vi på den måten sløser bort potensiell kraftproduksjon. Statkraft vurderer fortløpende mulighetene for å utnytte vannressursene i reguleringsområdene våre på en mer optimal måte og ville søkt om tillatelse dersom de var gjennomførbare. Vi vil påpeke at flere av tiltakene som Opsal nevner befinner seg i verneområder, der samfunnet har satt restriksjoner på muligheter for nye fysiske inngrep.

Avslutningsvis i innlegget siterer Opsal fra Statkrafts kommentar som ble sendt til NVE i 2010, hvor vi viser til at det i framtiden vil bli behov for en fullstendig gjennomgang av kraftsystemet. Opsal frykter at denne gjennomgangen skal medføre en utvidelse av tunnelen til Aura kraftverk, noe som han mener vil føre til at mindre vann vil gå fra Aursjøen til Aura. Statkraft vurderer kontinuerlig hvordan vi kan utnytte vannet best mulig, og vi er klar over muligheter som ligger i reguleringsområdet. Dette er noe vi gjør i alle vassdrag. I en overordnet plan for Aura vurderer vi hvordan vi skal fornye Aura kraftverk for framtiden. Tilførselstunellen vil bli vurdert som alle andre objekt, men da med sikte på å minske falltapene og utnyttet vannet vi allerede bruker enda bedre f.eks. i et kraftverk med større effektinstallasjon. I dagens Aura anlegg er det allerede små flomtap.

Statkraft forholder seg nå til at OED vil styre revisjonsprosessen videre og ønsker fortsatt god dialog med alle involverte i revisjonssaken.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags