Bakstreverske politikere i Tingvoll?

Av
DEL

LeserbrevSkolesjef Liv Ingrid Horvli har fått spalteplass i Driva avis (3.09.) til å uttrykke sin frustrasjon over politikerne i Sunndal, angående PPT-saken som nylig har vært behandlet. Noe av kritikken rammer også oss politikerne i Tingvoll, i og med at dette handler om et interkommunalt samarbeid. Jeg ønsker derfor å gi en kommentar.

Et viktig diskusjonstema i denne saken har vært om PPT skulle legges inn under grunnskoletjenestens «Pedagogiske senter» eller om PPT skulle opprettes som en egen tjeneste. Begge kommunestyrene vedtok et selvstendig PPT, direkte underlagt kommunedirektøren i Sunndal. Dette falt Horvli tungt for brystet. I avisen henviser hun til kommunedirektøren sin formaning til kommunestyret i Sunndal, om å «fatte et historisk vedtak og skape en ny og framtidsretta tjeneste til barnas beste».

Betyr dette av vi som var med og valgte bort «Pedagogisk senter» som overbygning for PPT, og dermed «gode synergieeffekter ved samordning av flere kompetanseområder», ikke er framtidsretta eller opptatt av barns beste?

I saksutredningen til formannskapet i Tingvoll ble det det henvist til «Nordahl-rapporten», som hevder at det er et stort behov for en fornyelse av PP-tjenesten. Bakgrunnen er blant annet at hjelpebehovet blant barn har økt dramatisk de siste åra. Det sies at 15-25 % av barna har behov for et individuelt tiltak. I Tingvoll har 11 % av skoleelevene enkeltvedtak om spesialundervisning, samtidig har vi siden 2014 hatt ei målsetting om en reduksjon av enkeltvedtak til 1-5 % av elevene. For å lykkes med det, måtte en stor andel av elevene få hjelp på annen måte, f.eks. fra et kompetansemiljø som er knyttet til den enkelte skole.

Som ansvarlig og engasjert politiker i Tingvoll vil jeg være med og arbeide for en snuoperasjon i hjelpetilbudet for barn og unge. Hvorfor stemte jeg da imot den «framtidsretta organiseringen» som ble designet i Sunndal?

Det er rett og slett for tidlig! For det første er PP-tjenesten i støpeskeia nasjonalt. Nordahl-rapporten, som skal legges til grunn for en ny stortingsmelding, peker på flere utfordringer ved dagens system og foreslår løsninger. Men disse er omdiskutert i faglige kretser, og det er usikkert hvilke innretninger nasjonale myndigheter vil komme med når det gjelder pedagogisk-psykologisk tjeneste. Svaret vil vi sannsynligvis få denne høsten.

I Tingvoll har vi derfor sagt at PPT må få ro mens vi avventer ny stortingsmelding. De må få ro til å finne sin form etter at Nesset har trukket seg ut av det interkommunale samarbeidet. De må få tid til å avslutte saker for Nesset og de må få tid til å finne ut hvordan de skal serve Tingvoll og Sunndal med redusert bemanning.

Deretter, når ny Stortingsmelding er kommet, vil vi løfte blikket og søke mot et større interkommunalt samarbeid, som også omfatter Surnadal og Rindal. Det vil gi et større kompetansemiljø og det vil sammenfalle med området for barneverntjenesten, noe som er en stor fordel i samarbeidet omkring barn og unge.

Et stort tema i en ny organisering vil bli koordinering mellom ulike hjelpetjenester. Uansett vil det bli et behov for å bygge tilstrekkelig kompetansemiljø ved den enkelte barnehage og skole, det vil bli et stort løft for kommunene.

Før vi kommer dit, må det settes i gang prosesser som sørger for medvirkning for alle involverte parter – også PPT! Politikerne må også holdes orientert om prosessen. Da er det å håpe at nye og fornya tjenester kan vokse fram – til BARNAS BESTE!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags