Organisering av pedagogisk-psykologisk tjeneste i Sunndal

Av
DEL

Leserbrev

Aura Avis hadde 27. juni et større oppslag angående framtidig organisering av PP-tjenesten i Sunndal. De ansatte i tjenesten er tydelig frustrert over prosessen som er gjennomført for å organisere PP-tjenesten på nytt etter at Nesset fra nyttår går ut av det interkommunale samarbeidet som i mange år har eksistert mellom Sunndal, Tingvoll og Nesset.
Det er all grunn til å ha forståelse for den frustrasjon og usikkerhet som er skapt om tjenestens framtid. Faren i den situasjonen som er skapt er at ansatte slutter og kompetansen som er bygd opp gjennom mange år smuldrer opp.

Sunndal kommunestyre gjorde 13/12-18 følgende vedtak: Sunndal kommune sier opp samarbeidsavtalen vedrørende felles pedagogisk-psykologisk tjeneste med Tingvoll og Nesset kommune. Virkningsdato settes til 01.01.2020 med bakgrunn i oppsigelse fra Nesset kommune fra samme tidspunkt.
Kommunestyret gir rådmannen fullmakt og handlingsrom til å gå i dialog med Tingvoll kommune om å reetablere en ny samarbeidsavtale. Sunndal kommune er positiv til å få med Surnadal kommune og flere kommuner på Nordmøre i et samarbeid. Kommunestyret skal holdes orientert om arbeidet underveis og det blir lagt til grunn at samarbeidsavtale skal legges fram for politisk behandling høsten 2019.

Kommunestyret er i sitt vedtak tydelig på at PP-tjenesten også i framtiden skal organiseres gjennom et interkommunalt samarbeid mellom kommunene på Nordmøre.
Da saken kom opp til behandling i kommunestyret 12.06.19 var innstillingen fra kommunedirektøren at Sunndal kommune etablerer egen PP-tjeneste. Saken ble utsatt p.g.a. at saksbehandler ble kjent inhabil.

Sunndal Senterparti mener innstillingen fra kommunedirektøren ikke er i samsvar med kommunestyrets vedtak 13/12-2018 om et interkommunalt samarbeid for PP-tjenesten. Det bør snarest settes i gang arbeid med å følge opp kommunestyrets vedtak. Sunndal Senterparti vil sterkt understreke viktigheten av at de ansatte i tjenesten involveres i prosessen.

Tingvoll kommunestyre vedtok i møte 13.06.19 å be rådmannen forhandle fram en avtale om vertskommunesamarbeid om PP-tjeneste med Sunndal kommune. Avtalen skal i første omgang gjelde til 31.12.2020.
Rådmannen utreder muligheten for et eventuelt samarbeid som inkluderer Surnadal.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags