Trussel og omdømmeutfordringer for naturbaserte næringer

Reiselivsnæringen og de marine næringer er framhevet som særdeles viktige framtidsnæringer for Norge. Ikke minst for distrikts-Norge. Disse næringene baserer seg på fornybare ressurser og vil være bærebjelker for vår velferd i et evighetsperspektiv hvis vi er føre var i forvaltningen av naturen og naturressursene.

Etablering av et giftdeponi på Raudsand i tilknytning til Tingvollfjorden er en betydelig trussel og omdømmeutfordring for de som driver naturbaserte næringer i Tingvollfjorden, Sunndalsfjorden og flere andre fjorder rundt. En slik etablering vil true naturmangfoldet, og deponiplanene blir møtt med bred og kraftig motstand fra dette hold. Vi er derfor glad for at Miljødirektoratet viser tommelen ned.

Hvem blir berørt?

Negative konsekvenser ved en hendelse ved et deponi for farlig avfall, og hendelser knyttet til transporten til et slikt deponi, gjør at kommunene Averøy, Kristiansund, Gjemnes, Tingvoll og Sunndal – alle unntatt vertskommunen Nesset – har uttrykt klar motstand mot deponiplanene. Det innebærer at alle disse kommunene fra innerst i Sunndalsfjorden og ut i havet ved Hustadvika, med til sammen 48000 innbyggere, oppfatter betydelige negative konsekvenser av en etablering. Det er det god grunn til.

Vertskommunen Nesset, med sine 3000 innbyggere, har en megetkort grenselinje til fjorden sammenlignet med nabokommunene. Det er verd å merke seg at nabokommunene vil bli langt sterkere rammet enn vertskommunen!

Reiselivsnæringen

Så lenge det er en betydelig usikkerhet om konsekvensene ved en etablering, med fare for uhell eller hendelser, er omdømmet til de som driver næring på og langs fjorden svært utsatt. Det er mange reiselivsbedrifter etablert i området. Det er nye bedrifter og bedrifter med solide tradisjoner som har gjort betydelige investeringer for å møte framtidens etterspørsel etter reiseopplevelser og mat fra rene fjorder og rene omgivelser. Etablering av giftdeponi vil bety en kraftig reduksjon av området som reiselivsdestinasjon.

Reiselivsnæringen har stor oppmerksomhet på bærekraft og grønn utvikling. Dette stadfestes og har solid forankring i Stortingets behandling av St.meld. nr 19 2016-2017 «Opplev Norge – unikt og eventyrlig» og i Innovasjon Norge sin strategi for reiselivsutvikling. Målet er å skape 20 000 nye arbeidsplasser, en økning fra 160 000 til 180 000 arbeidsplasser, i løpet av få år. Norge skal ta posisjonen som den ledende naturbaserte destinasjon i verden. Dette gir naturligvis store muligheter og forventninger også i Nordmøre og Romsdal.

I dette perspektivet er det sterkt kritikkverdig at det er på tale å plassere et giftdeponi, eller avfallsdeponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. Tingvollfjorden og Sunndalsfjorden har mange sterke nasjonale reiselivsprodukt som Tingvollost, som har vunnet kåring av verdens beste ost, Angvik Gamle Handelssted, vurdert som en av Norges beste hoteller på Booking.com og TripAdvisor, Øksendalen og Sunndalsfjella, topptur og vandredestinasjon i verdensklasse, Tingvoll, økokommune og hjemkommune til Tingvoll Økopark, Eikesdalen og Innerdalen, blant Norges vakreste fjelldaler, Aursjøveien og Dovrefjell-Sunndalsfjella Nasjonalpark, for å nevne noen eksempler. Det er uforståelig og meningsløst å legge et giftdeponi midt i denne naturen.

Omdømmet

til regionen som reisemål vil utvilsomt påvirkes negativt ved etablering av et giftdeponi, noe som vil påvirke både eksisterende og framtidige arbeidsplasser innen reiselivsnæringen. Det vil være et fundamentalt motsetningsforhold mellom giftdeponiet og satsingen på å bygge Norge opp som et sterkt naturbasert reisemål der bærekraft og ren natur er hovedelement.