Hvem skal betale?

Knut Fredriksen: Leder i Sunndal pensjonistforening.Arkiv

Knut Fredriksen: Leder i Sunndal pensjonistforening.Arkiv

Av
DEL

LeserbrevJeg ønsker å kommentere avisinnlegget «Hvem skal betale utgiftene?» i Aura Avis tirsdag 5. mars.

Noen foreninger ble innkalt til møte i Sunndal pensjonistsenter den 21. januar der styret i Støtteforeninga fortalte at det ville bli innført husleie for bruk av Pensjonistsenteret. De skriv som finnes om slik husleie, er ei udatert liste fra Støtteforeninga med leiesatser og et udatert skriv fra Støtteforening om at vi nå nærmer oss datoen 1. mars.

Sunndal pensjonistforening har holdt til i Pensjonistsenteret i 34 år. Jeg har nå lest Lov av 9. desember 1966 om hevd. For leieforhold er det ei brukstid på minimum 50 år. Av den grunn blir det ikke framsatt krav om at Sunndal pensjonistforening har en hevdvunnen rettighet i gjeldende leieavtale for bruk av Pensjonistsenteret.

At Sunndal pensjonistforening har hatt gratis lokaler til kontor, rom til styre- og medlemsmøter og til dansetilstelning en gang for måneden, er ikke en feil eller en misforståelse – se i Støtteforeningas arkiv for 2004 etter et skriv datert den 28. mai 2004 med nøyaktig oversikt om bruk og utleie av Sunndal pensjonistsenter på det tidspunktet. I dette skrivet vises det til vedtak datert den 17. september 2001 om at Sunndal pensjonistforening har tilnærmet gratis leie. (Det skal betales kr 5 pr. person i vaskegodtgjørelse for de månedlige dansetilstelningene.)

Det er lettere å etablere avtaler/kontrakter for utleie til boligformål enn til andre formål fordi det finnes standardkontrakter en kan bruke. Hvis lokaler skal leies ut til andre formål, vil en på nett finne klare tilrådinger om å søke bistand fra advokat når leieavtaler skal skrives. På den bakgrunn vil jeg spørre om det ikke hadde vært lurt å bruke noe tid til å utrede spørsmålet om hvordan leieavtaler i Pensjonistsenteret best kan utformes når utleieren – Støtteforeninga – sjøl er leietaker i samme hus?

Sunndal kommune har som forutsetning for kommunestyrets vedtak i møte den 5. september 2018 at Støtteforeninga skal klare å drive Pensjonistsenteret med et årlig kommunalt tilskudd på 400.000. Fram til nå har Støtteforeningas kafédrift vært unntatt reglene om merverdiavgift. Hvordan blir det nå med den nye driftsmodellen? Vil fritaket for merverdiavgift slik Støtteforeninga har praktisert det fortsatt gjelde? Burde en ikke ta seg noe tid til å utrede det også? Offentlige myndigheter er ikke nådige hvis reglene om merverdiavgift er brutt!

Jeg ble leder for Sunndal pensjonistforening i 2012. I min tid som leder har Sunndal pensjonistforening investert – alene eller sammen med andre foreninger – over 100.000 kroner i Pensjonistsenteret. Hjertestarter med treningsapparat ble kjøpt i 2012. Deretter ble det bevilga 20.000 til installasjon av breiband. Datautstyr med projektor og skjerm ble innkjøpt og montert. Nytt høyttaleranlegg er også kjøpt og montert – et samarbeidsprosjekt med lokalforeningene til LHL, HLF og revmatikerne. Støtteforeninga ble ikke invitert med på kjøpet av høyttaleranlegg fordi Støtteforeninga det året betalte over 100.000 til ny oppvaskmaskin på kjøkkenet.

Det viste seg etter hvert at miksebordet til høyttaleranlegget hadde for få kanaler. Sunndal pensjonistforening tok alle kostnader med nytt miksebord, og betalte alle utgifter med å hente en person fra Molde for å lære alle faste brukere av Pensjonistsenteret hvordan det nye høyttaleranlegget skulle brukes.

Sunndal pensjonistforening har også tatt initiativet til å få i gang ny aktivitet i Pensjonistsenteret. Seniornett Sunndal driver dataopplæring for eldre. Denne foreninga fikk 16.000 i oppstarttilskudd fra Sunndal pensjonistforening. Seniornett Sunndal har i 2018 hatt 6 kurs i Pensjonistsenteret, og 40 % av betalt kursavgift har gått til Støtteforeninga som betaling for den servering kursdeltakerne har fått.

Sunndal pensjonistforening tok også initiativet til å få i gang det fallforebyggende tiltaket «Sterk og stødig» i Sunndal. Jeg ønsket at tiltaket skulle holde til i Pensjonistsenteret. Ny aktivitet og mer besøk er «et must» for vårt Pensjonistsenter, og Sunndal pensjonistforening ønsker å bidra til at aktivitetene og besøket øker.

Sunndal kommune var utrolig heldig som fikk overta eiendommen Ingeniørmessa fra ÅSV. I 1982 ble overtakelsen beskrevet som «Tiltak i eldreomsorgen». Sluttrapporten for prosjektet «Morgendagens aktivitetssenter» der Helsedirektoratet bidro med 1,8 mill. kroner, viser at slike senter som Pensjonistsenteret er, er et helt nødvendig kommunalt redskap når pleie- og omsorgstjenesten dreies fra institusjonsbasert til mer heimebasert omsorg.

Sunndal pensjonistforening er ikke uvillig til å være med på å dekke sin del av kostnadene med drifta av Pensjonistsenteret. I spørsmålet om husleie må huseieren – Sunndal kommune – bestemme seg for om gjeldende husleieavtale skal føres videre, eller om avtalen skal sies opp. Husleieloven forteller i detalj hvordan huseieren skal gå fram hvis gjeldende leieavtale skal sies opp.

Les også: Hvem skal betale driftsutgiftene ved Sunndal Pensjonistsenter?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags