Reiselivsnæringen har et sterkt fokus på bærekraft og grønn utvikling. Dette stadfestes både i Stortingsmelding nr. 19 2016-2017 (”Opplev Norge – unikt og eventyrlig”) og i Innovasjon Norge sin strategi for reiselivsutvikling. Målet er å skape 20.000 nye jobber i reiselivsnæringen, og med det gå fra 160.000 til 180.000 arbeidsplasser i løpet av få år. Norge skal ta posisjonen som den ledende naturbaserte destinasjonen i verden. Dette gir selvfølgelig store muligheter for næringen i Nordmøre og Romsdal.

I dette perspektivet mener vi at det er sterk kritikkverdig at det vurderes å plassere et avfallsdeponi for farlig uorganisk avfall på Raudsand. Tingvollfjorden/Sunndalsfjorden har mange sterke nasjonale reiselivsprodukter som Tingvollost - verdens beste ost, Angvik Gamle Handelssted - vurdert som en av Norges beste hoteller på Booking.com og Tripadvisor, Øksendalen og Sunndalsfjella – topptur-  og vandredestinasjon i verdensklasse, Tingvoll - økokommune og hjemkommune til Tingvoll Økopark, Eikesdalen og Innerdalen – Norges vakreste fjelldaler, Aursjøveien og Dovrefjell – Sunndalsfjella Nasjonalpark, for å nevne noen eksempler.  Det er dessuten helt uforståelig og meningsløst å legge et giftdeponi for farlig uorganisk avfall midt i et "matfat" der det foregår stor lokal matproduksjon, både i fjorden og på land.

Omdømmet til regionen som reisemål vil etter stor sannsynlighet påvirkes negativt ved etablering av et slikt giftdeponi, noe som vil påvirke både eksisterende og fremtidige arbeidsplasser innen reiselivsnæringen. Vi er klar over at det skal foretas en grundig utredning i løpet av sommeren, men som reisemål og på vegne av reiselivsnæringen mener vi at giftdeponi for farlig uorganisk avfall vil være negativt uansett utfall av utredningen.

NHO Møre og Romsdal, Fjord Norge AS og styret i Visit Nordmøre & Romsdal ønsker med dette å komme med en sterk innsigelse mot planene om etablering av giftdeponi på Raudsand. I en tid der reiselivsnæringen betraktes som en viktig framtidsnæring for Norge blir det meningsløst å plassere et giftdeponi midt i en region som både har sterke ambisjoner og et stort potensiale som et bærekraftig reisemål i fremtiden. Det vil være et fundamentalt motsetningsforhold mellom giftdeponiet og satsningen på å bygge Norge opp som et sterkt naturbasert reisemål med sterk fokus på bærekraft og ren natur.

Mette Sæter Ormset
Nestleder i styret, Visit Nordmøre & Romsdal

Roar Harsvik
Reiselivsdirektør, Visit Nordmøre & Romsdal

Torunn Dyrkorn
Ass. reiselivsdirektør, Visit Nordmøre & Romsdal

Kristian Jørgensen
Adm. direktør, Fjord Norge AS

Torill Ytreberg
Regiondirektør, NHO Møre og Romsdal