Spørsmål til politiske partier fra Utdanningsforbundet i Tingvoll

Av
DEL

Leserbrev1. Pedagogisk og faglig ledelse i barnehage og skole.
En rapport fra Telemarksforskning fra 2018 peker på knappe ledelsesressurser og liten kapasitet til kontroll og veiledning både i barnehage og skole. Utdanningsforbundet har tidligere uttalt at uansett hvilken organisasjonsmodell kommunen velger å ha, så ber vi innstendig om at disse funnene blir tatt på alvor. Kvalitetsutvikling krever en god dialog og gode, faglige prosesser sammen med de ansatte. Ledelsen på hver barnehage og skole bør ha tid til, og kompetanse på, pedagogisk og faglig ledelse sammen med de ansatte. Vil ditt parti bidra til at ledere på skolene får mer tid til å utøve pedagogisk- og faglig ledelse uten at det går utover lærertettheten?

2. Barnehage
I mer enn 40 år (!) har barnehagelærere hatt fire timer i uka til for- og etterarbeid. Dette står i sterk kontrast til alle de nye oppgavene barnehagelærerne blir pålagt. Barnehagen er blitt en læringsarena for små barn, et startpunkt for et helhetlig utdanningsløp. "Tidlig innsats" påpekes av både forskere, politikere og legfolk som nøkkelen til akademiske såvel som sosiale ferdigheter. Barnehagen skal skape gode relasjoner, både mellom ansatt-barn og i barnegruppa.

Gode rammebetingelser og muligheter for å bruke kompetansen man har forankret gjennom utdanningen sin bidrar til mestring og trivsel for ansatte. Organisering av arbeidstid og meningsfull praktisering av planleggingstid er viktig for en meningsfull yrkesutøvelse. Det motsatte medfører slitasje blant ansatte og kan bidra til økt sykefravær. Vil ditt parti øke barnehagebudsjettene slik at barnehagene blir i stand til å forbedre den pedagogiske kvaliteten og oppfylle samfunnsmandatet?

3. Digital kompetanse
Tingvollskolen henger etter hva gjelder tilgang på elev-PC. Skolene savner også bedre støttefunksjon på dette feltet.
Vil ditt parti bidra til å øke bevilgninger til elev-PCer og IT-støttefunksjon i Tingvollskolen?

4. Spesialundervisning
Retten til spesialundervisning er lovfestet i Opplæringslova og er basert på individuelle behov. Noen stemmer vil fjerne denne bestemmelsen. Vi ser også en tendens til at denne retten blir svekket med at begrepet «spesialundervisning» blir forvekslet med «tilpasset opplæring» og at assistenter blir brukt i dette arbeidet. Alle elever skal ha tilpasset opplæring, men har en elev rett til spesialundervisning, så skal han ha det. Gode spesialpedagogiske tiltak skal vurderes ut fra den enkelte elev sine ressurser og behov. Vil ditt parti bidra til at retten til spesialundervisning ikke svekkes? Og at skolen har tilstrekkelige ressurser til at kvalifiserte pedagoger står for opplæringa?

5. Videregående skole
Videregående skole er viktig for hele Tingvoll-samfunnet. Vi må unngå at 16-åringer må flytte hjemmefra for å ta videregående opplæring. Tilgang på lærlingplasser og samarbeid rundt praksis på yrkesfaglige studieretninger er også viktig for lokalsamfunnet og for et godt utdanningsløp. Vil ditt parti bidra til å støtte opp under Tingvoll videregående skole og bidra til læringplasser i Tingvoll?

6. Voksenopplæring
God opplæring, herunder språkopplæring, og kvalifisering er sentralt for at voksne skal komme seg ut i ordinært arbeid og/eller få et meningsfullt liv. Vil ditt parti bidra til god språkopplæring, positive aktiviteter og språkpraksisplasser for deltakere i voksenopplæringa i Tingvoll?

Vi håper at dere vurderer disse spørsmålene, og tar opp ev andre utdanningspolitiske saker gjennom valgkampen! Barna er fremtiden!

Lykke til!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags