Arbeidet med årsbudsjetter og økonomiplaner er i gang i de fleste kommuner. Politikerne skal nå i grupper, hovedutvalg, formannskap og kommunestyrer, legge de økonomiske rammer for drift og investeringer i 2022 og videre. I grunnlaget for dette viktige arbeidet ligger mange forhold som må hensyntas. Det ene er den økonomiske virkelighet som gjelder i kommunen, det andre er å sikre at de lovpålagte oppgaver blir ivaretatt. Det tredje og etter min mening det viktigste, er de reelle behov for tjenester som er der i dag og hvordan en skal kunne takle utviklingen videre fremover.

Fra Pensjonistforbundet Møre og Romsdal sin side, er det ved mange anledninger blitt signalisert sterk bekymring for kommunesektorens økonomiske situasjon. I tillegg til stor økning i behovet for tjenester i tiden som kommer spesielt innenfor helse- og omsorgssektoren, har mange kommuner en gjeldsbelastning der max-grensen er overtrådt for lenge siden. For mange kommuners del vil 1% økning i renten bety ROBEK. Statsforvalteren overtar styringen.

Realiteten er at antall eldre vil øke gjennomsnittlig i kommunene med mer enn 50% de neste 15 årene. Når vi midt oppe i denne virkelighet, får klare meldinger fra administrativt hold i kommuner, at driftsnivået ligger for høyt sammenlignet med kommuner som det rent teknisk kan være mulig sammenligne seg med. Tallene som brukes fremkommer etter et rapportsystem som forkortet har fått betegnelsen KOSTRA.

At slike tall har liten verdi, er Molde kommune blant de beste eksemplene på. I følge de beregninger som fremkommer av KOSTRA, har Molde kommune mer enn 40 heldøgns plasser for mye innen helse- og omsorg. Når vi samtidig vet at med ca 300 plasser i dag, så

vil Molde kommune ha behov for ca 350 i tillegg innen 15 år, blir KOSTRA-tall vanskelig å forholde seg til. I tillegg må det tas med at så langt i år har Molde kommune hatt mer enn

tre personer hvert døgn liggende utskrivningsklare på sykehus fordi det ikke har vært plass til de i kommunens egne lokaler.

Min anbefaling til meg selv som politiker og de øvrige politikere er følgende:

Glem KOSTRA-tallene, det er behovet til innbyggerne som gjelder. Jeg er relativt trygg på at vi alle som driver med politikk på kommunalt og fylkeskommunalt nivå, ser den virkelighet som er der. La vi formidle denne virkelighet til våre venner på Stortinget uansett hvilket politisk parti vi tilhører. La virkeligheten få den plass den fortjener det er den som teller.

Til høsten er det valg. Før valgdagen må alle gode krefter settes inn for å overbevise de som har planer om å komme på Stortinget om at det er mer penger kommunene trenger. Det er ikke KOSTRA-tall som er løsningen.

Fortsatt god sommer alle sammen og så tar vi fatt i august.