Molde kommune skal nå følge opp vedtaket i kommunestyret 6. februar om politisk behandling av eventuell etablering av deponi for farlig avfall på Raudsand. For hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø, formannskap og kommunestyre blir denne saka ei stor utfordring, da et positivt vedtak kan få alvorlige konsekvenser for folk og miljø i nye Molde og nabokommunene rundt Tingvoll- og Sunndalsfjorden.

Medlemmene i de ulike fora vil på kort tid måtte skaffe seg kunnskap om hva en kan risikere med å tilføre et allerede tungt belasta miljø nye, store mengder uønska avfall.

Nødvendige spørsmål den enkelte politiker må tenke gjennom bør være:

• Gir KU fullgode svar på alle problemstillinger, og har kommunen utarbeidet ROS-analyse?

• Foreligger det en uttalelse/begrunnelse fra medisinsk faglig ekspertise om å godkjenne deponi for farlig avfall på Raudsand, med tanke på folkehelsen?

• Geologene er uenige om fjellkvaliteten. Holder fjellet mål til slik virksomhet?

• Vil det være mulig å holde vatn unna deponerte masser?

• Vil det være mulig å samle all avrenning fra deponiet?

• Vil en alltid vite hva slags avfall som blir deponert?

• Vil en langs kyst og vei ha den nødvendige beredskap til å håndtere et skipshavari eller et trailervelt med giftig avfall?

• Kan en forutse den langsiktige miljøpåvirkninga store deponi får på flora og fauna på land og i fjord?

• Kan forgifta grunnvatn bli pressa over i nærliggende drikkevannskilder?

• Hva sier grunnvassdirektivet om kommunens ansvar her?

• Hva betyr deponi for sjølforsyning gjennom matproduksjon i området?

• Hva er økologisk status i fjorden nå, og status på gassutslipp fra nåværende land- og gruvedeponi?

• Hvem utfører slike målinger, og hvordan kan folk flest få tilgang til måleresultat?

• Er planen om en særs stor sjøfylling i bratt terreng tillitsvekkende for prosjektet?

• Har kommunen som tilsynsmyndighet planer og kompetanse til å føre tilsyn med en slik virksomhet?

• Kan kommune gi betryggende svar på noen av disse spørsmåla?

• Hvorfor er nabokommunene og fylkeskommunen motstandere av deponietablering?

• Hvorfor er tidligere vedtak tufta kun på innspill fra tiltakshaver med sine innleide konsulenter?

• Hva forteller historia om tiltakshavere og eiere av området etter gruvetida?

• Verdens største gruveselskap har kjøpt leterettighetene til området på Raudsand. Hva vil det bety for deponiplanene og kommunens håndtering av saka?

• Vil kommunen følge opp opplysningsforpliktelsen i saka?

• Vet vi egentlig hva vi nå er i ferd med å etterlate oss til kommende generasjoner?

• Kan kommunen som ansvarlig tilsynsmyndighet gi betryggende svar på disse spørsmåla?

• Og til sist, er vi villige til å ta denne risikoen?

Vi vil oppfordre alle ansvarlige politikere i Molde kommune om å tilegne seg størst mulig kunnskap om det aktuelle området på Raudsand og deponiplanene der. Alle opplysninger, for og imot, finnes på www.neitilgiftdeponi.com . Vi minner også om Miljøinformasjonsloven og Folkehelseloven, samt Grunnlovens § 112.

Takk for oppmerksomheten!

Sunndal og Tingvollfjordens grunneigarlag v/Magnar Husby og Maud Grøtta, Sørlandet Utmarkslag v/Olav Lundaas, Geir A. Sørensen, Camilla Bugge Skåren, Philip Skåren, Arnfinn Raudsand, Marit Huse Brubæk, Lars Brubæk, Eystein Opdøl, Norges Miljøvernforbund avd.Nordmøre og Romsdal v/Marianne Aspås og Oddbjørn Aspås, Ester Tokle, Trond Aamodt, Karin Brakstad, Margaret Gagnat, Erling O. Gagnat, Leif Brubæk, Ann Elisabeth Gagnat, Cathrine Medalen, Gunnar Svensli, Halldis Storholt, Ella Hindhammer, Jørn Storholt Cathrine Medalen, Toyvo Helberg, Marit Brubæk, Lars Brubæk