Nå kan sunndalsungdom søke om penger

Snart er det igjen tid for til­de­ling av mid­ler fra Hjelles le­gat til sunn­dals­ung­dom.

DEL

Ung­dom hjem­me­hø­ren­de i Sunn­dal kom­mu­ne kan søke på mid­ler fra Hjelles le­gat.

Hjelles le­gat ble opp­ret­tet til for­del for ung­dom i Sunn­dal som sø­ker hånd­verks­opp­læ­ring, og det er ren­te­ne av le­ga­tet som for­de­les. Til­de­lin­gen skjer en gang i året.

Sø­ke­re som tar prak­tisk yr­kes­ut­dan­ning in­nen hånd­verks­fag har for­trinn ved til­de­ling. Til­skud­det kan også gis til ung­dom som sø­ker høy­ere sko­ler for an­nen ut­dan­nel­se, der­som det ikke fore­lig­ger til­strek­ke­li­ge og kva­li­fi­ser­te søk­na­der om støt­te in­nen­for hånd­verks­fag.

Det er Sunn­dal kom­mu­ne som på sine nett­si­der nå min­ner om at sunn­dals­ung­dom kan søke på mid­ler fra le­ga­tet. Søk­nads­fris­ten er 15. feb­ruar 2020.

Artikkeltags